Върни се горе

Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансова услуга от кредитна институция за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян за срок от две години

Повторна покана за предоставяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител на финансови услуги за нуждите на „СБПЛРВБ - Мездра“ ЕООД

Избор на изпълнител за предоставяне на финансова услуга от кредитна институция за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян за срок от две години

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 31.03.2018 г.

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2018г.

Покана за предоставяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител на финансови услуги за нуждите на „СБПЛРВБ - Мездра“ ЕООД

Покана за ибор на банкова институция за извършване на банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД

Повторна покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД

Покана за подаване на оферти за комплексно банково обслужване и други финансови услуги на УМБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕАД гр. София за срок от две години

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД