Върни се горе

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Медицински център - Добрич“ ЕООД

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 31.12.2016 г.

Обобщена информация по търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2016 г.

Повторна покана за избор на кредитна институция за предоставяне на кредит в размер на 2 млн. лв. на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Покана за избор на кредитна институция за предоставяне на кредит в размер на 2 млн. лв. на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Повторна покана за избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБР-Котел“ ЕООД

Покана за избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБР-Котел“ ЕООД

Покана за избор на втора обслужваща банка за нуждите на МБАЛ ”Проф. д-р П.Стоянов”АД гр.Ловеч

Повторна покана за представяне на оферта за комплексно банково обслужване на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД за срок от една година