Върни се горе

От 1 януари 2007 г. у нас се прилагат изискванията към хигиената и безопасността на храните и за провеждането на здравния контрол в тази област, съгласно регламентите на ЕС. С членството си в ЕС България се включва пълноправно и в създадената в Общността система за бързо уведомяване за пряк или косвен риск за здравето, произтичащ от храна (RASFF).

От 1 януари 2007 г. влязоха в сила изисквания за недопускане у нас вноса на стоки, застрашаващи здравето на човека и продукти, подлежащи на задължителен контрол при внос, съгласно решение на Европейската комисия.

Контролът върху спазването на евроизискванията се осъществява от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

Опазване на здравето на потребителите, осигуряване на безопасни и висококачествени хранителни продукти, усъвършенстване на държавния здравен контрол и подобряване на информираността на потребителите – това са основните цели, към чието постигане е насочено въвеждането на изискванията на Европейския съюз в областта на храните у нас. Българското законодателство по отношение на контрола на вноса на продукти и реализацията им на пазара напълно съответства на европейските норми.

Изискванията на ЕС към храните, тяхното производство, търговия, етикетиране и контрол са разписани основно в три регламента - № 178/2002 за общите принципи и изисквания към законодателството в областта на храните, № 852/2004 г. относно хигиената на храните, и № 882/2004 г. за провеждането на официалния контрол за установяване на съответствието със законовите изисквания. Тези норми са въведени в българското законодателство и практика.

След присъединяването на страната ни към ЕС въвеждането, прилагането и поддържането на практика на системи за управление на безопасността на храните, основани на принципите на системата HACCP, е сред новите отговорности и задължения на производители и търговци. HACCP обединява всички действия, които се предприемат, за да се осигури производството и предлагането на безопасна за консумация храна. Тя се концентрира върху и определя къде може да се появи възможно критично за здравето замърсяване на храните – критичните контролни точки в процеса на производство и търговия с храни, и стриктно ги следи и контролира. Процедурите, основани на HACCP, са част от пакета мерки, които трябва да се предприемат от бизнес операторите с храни, за да осигурят безопасността на произвежданите и предлаганите храни, но не замества изцяло изпълнението на останалите хигиенни изисквания, посочени в законодателството.

С Регламент № 178/2002 в ЕС се създаде Европейската служба по безопасност на храните, както и система за бързо уведомяване за пряк или косвен риск за здравето, произтичащ от храна (RASFF), в която България се включва. Системата е под формата на мрежа, в която участват страните-членки, ЕК, Европейската Служба по безопасност на храните.

Съгласно Регламент № 882/2004 за официален контрол върху храните и фуражите на контрол от официалните компетентни органи подлежат всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на храните; обектът за производство и търговия с храни и оборудването в него; суровините, съставките, добавките и другите продукти, които се използват за производството на храни; технологичните процеси; миещите, почистващи и дезинфекционни препарати; материалите и предметите, предназначени да влязат в контакт с храните. На официален контрол подлежи и етикетирането, представянето и рекламата на храните; методите и средствата за съхраняване и консервиране на храните; хигиената на лицата, работещи в обекта; добрите практики за производство и търговия с храни; системата за управление на безопасността на храните; системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или съответните процедури, основани на нейните принципи; технологичната документация.

Органите на държавния здравен контрол имат готовност да изпълнят своите ангажименти съгласно тези разпоредби на ЕС. От началото на годината те започват проверки в производствените и търговските обекти по спазване на хигиенните изисквания, както са установени в Регламентите на ЕС. Чрез регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), МЗ ще продължи извършването на стриктен контрол върху безопасността на произвежданите и предлаганите храни, с цел осигуряване на високо ниво на опазване здравето на потребителите.

От 1 януари 2007 г. влизат в сила изисквания на приетите от Европейската комисия Решения за специални условия при внос на определени храни от неживотински произход от определени трети страни. Едно от тези Решения засяга определен вид храни, които поради риска да съдържат по-голямото съдържание на микотоксини, подлежат на задължителен контрол при внос в Европейския съюз. Това са шам-фъстъци и продукти, получени от тях, с произход или внасяни от Иран, фъстъци от Китай и Египет, смокини, лешници и шам-фъстъци от Турция, бразилски орехи с черупка от Бразилия.

На всеки три месеца главният държавен здравен инспектор изготвя доклади, които се изпращат в Европейската комисия, за резултатите от извършените лабораторни анализи на проби от внасяните пратки храни.

От 1 януари 2007 г. у нас се преустановява напълно вносът на желеобразни продукти в опаковки с малък грамаж или миникапсули от полутвърд материал, които съдържат някои видове добавки-гума или добавки, произведени от водорасли.

Политиката на МЗ е насочена към гарантиране защитата на здравето на населението чрез осигуряване на безопасност на храните, съгласно изискванията на Европейския съюз в тази област и поетите ангажименти и отговорности на МЗ в контекста на пълноправното членство на България в ЕС.

Регламентите и Директивите на ЕО са качени в уеб-страницата на МЗ www.mh.government.bg, секция „Нормативни актове”, подсекция "Нормативни актове на ЕС"

Сподели в: