Върни се горе

Новият начин на финансиране на болниците през 2004 г. – заплащане за извършена дейност, не ощетява диализните центрове и няма да създаде затруднения при осъществяването на необходимото за пациентите лечение. Не отговаря на истината лансираното в публичното пространство твърдение, че средствата за това лечение са намалени с 40% спрямо миналата година.

Отчитайки спецификата и тежестта на работата в диализните центрове, по новата методика на субсидиране на болниците през тази година Министерството на здравеопазването определи стойност от 51 лв., която е заплащане само за извършената диализна процедура. Такова заплащане на база извършена процедура се въвежда за първи път през тази година.Тази сума не включва позиции и не покрива плащания, обезпечавани по други линии на финансиране – като например общите стопански разходи на лечебното заведение, лекарства, консумативи, апаратура. Разчетената сума от 51 лв. има за цел да подпомогне диализните центрове в болниците, където те са ситуирани. Тази добавка е една възможност за стимулиране, за създаване на мотивация на работещите в диализните центрове.

Разчетените стойности за заплащане на дейността при новия начин на финансиране на болниците от МЗ са на базата на осреднени разходи в болниците за 2003 г. По представени в МЗ данни от болниците, където функционират диализни отделения, средните реални разходи са около 140-180 лв. на диализа. По-високи са разходите в по-големите центрове, тъй като те поемат по-тежки случаи, по-висока е и средната заплата в тях. Средната европейска стойност на диализа е около 90 евро.

Извън сумата от 51 лв. на диализа, през 2004 г. диализните центрове ще получат на практика допълнително финансиране, тъй като МЗ ще продължи да осигурява лекарствата и консумативите за диализните центрове. За медикаменти и консумативи за диализа през тази година по линия на централните доставки са предвидени около 20 млн. лв.Стойността и количествата са на равнището на реализираните доставки през миналата година, с допълнителен резерв от 10%.

Представеното в МЗ остойностяване на диализното лечение от експертни групи (на което се базират твърденията за намаляване на средствата в тази област на лечение) включва редица позиции, които се покриват от други източници на финансиране. Така например, около 2/3 до ¾ от разходите в представените разчети за стойност на една диализа от 225 лв. заемат консумативи по централни доставки, апаратура и резервни части, общи консумативи, стопански разходи, електроенергия, храна по време на диализа, унищожаване на болнични отпадъци и други разходи, които попадат в частта за общи разходи за издръжка на болниците.

По този начин сумата от 51 лв., заедно с общите разходи и централните доставки покриват разходите за една диализна процедура.

Сподели в: