Върни се горе

Всяка аптека трябва да разполага с каталог с регистрираните пределни цени на лекарствата, който е общодостъпен за всеки гражданин. Регистърът на пределните цени е публикуван и в официалната интернет страница на Министерството на здравеопазването (секция “Административно обслужване”) и се актуализира периодично. По този начин гражданите могат да направят справка за цените на продаваните в съответната аптека медикаменти и регистрираните им в МЗ цени.

За периода от 1 май 2003 г. до 1 септември 2004 г. в Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването са подадени заявления за регистрация на цени на повече от 650 лекарствени продукта.Броят на заявленията за промяна на цените е 240, от които за 60 продукта фирмите са поискали намаление на цената.Наблюдава се и тенденция за намаление на цените на оригиналните продукти, които се реимбурсират предимно от обществени фондове.

По данни на Комисията по цените на лекарствата за увеличение кандидатстват най-често продукти с ограничено потребление (напр. ваксина за жълта треска) или лекарства, чиито цени не са променяни през последните 5-6 години.

Новата наредба за образуването и регистрирането на цените на лекарствата при продажбата им на дребно в аптеките, приета от правителството през миналата седмица, е още една важна стъпка от реализирането на Националната лекарствена политика на Министерството на здравеопазването. Наредбата има за цел да регулира цените на лекарствата и да подобри достъпа до тях. Пределната цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание съгласно новата наредба, ще се образува като сбор от заявената цена на производител в левовата й равностойност и съответните надценки за търговец на едро и търговец на дребно плюс ДДС, като за референтна цена се взема най-ниската цена на производител в 9 европейски страни..

Според новата наредба размерът на надценките за търговец на едро и дребно, регистрирани в комисията, се определя за три ценови групи.За лекарства с цена до 7 лв. е в рамките на 38%. За лекарствата от 7 до 30 лв. надценката е до 32%, а за продуктите над 30 лв. - до 28%. Тези надценки са максимално допустими,но не всички търговци ги използват в пълен размер, което е една от причините да не се наблюдава увеличение на цените, но в същото време да съществува разлика в цените на лекарствения продукт в отделни аптеки.

Въпреки че съгласно новата наредба при лекарствените продукти, които се отпускат без рецепта, се въвежда облекчена процедура за регистрация на цената, те ще се регистрират в Министерството на здравеопазването и регистрираните цени не могат да бъдат надвишавани при продажбата им.

По данни на Комисията по позитивния лекарствен списък, която от миналата седмица провежда откритите си заседания по актуализация на списъка, се наблюдава тенденция за намаляване на цените на кандидатстващите за включване в позитивния лекарствен списък медикаменти. Продукти, които миналата година са получили отказ и не са били включени в списъка, тъй като при тях е имало несъответствие между разходите за лечение и здравната полза, тази година са намалили цената с близо 50%.Това се явява един стимул на фирмите да преоценят разходите си и здравната полза от произвежданите продукти, което е в защита на обществения интерес.

Сподели в: