Върни се горе

На заседанието си днес, 12 февруари, Министерският съвет прие две постановления, свързани с влизането в сила от 1 януари 2004 г. на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

С приетото постановление се закрива Националният център за управление на трансплантацията “Бултрансплант”, създава се Изпълнителна агенция по трансплантация към министъра на здравеопазването и се приема нейният устройствен правилник.

Новата изпълнителна агенция ще координира и контролира дейностите в областта на трансплантациите, извършвани в лечебните заведения в страната. Ще организира изготвянето и актуализирането на медицинските критерии за подбор на донори и реципиенти и ще осъществява непосредственото разпределение на осигурените за трансплантация органи в съответствие с приложимите нормативни актове и медицински стандарти.

Агенцията ще събира и обработва информация, свързана с данните на донорите, здравословното състояние на реципиентите и страничните явления при трансплантацията. Тя ще поддържа публичен и служебен регистър. В рамките на правомощията си ще проучва и анализира медицинските, правните, етичните, религиозните, икономическите и социалните последици от трансплантацията и ще информира обществеността за трансплантационните процеси.

Агенцията ще организира дейността по изготвяне на медицински стандарти за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Сред отговорностите й е организирането на международния обмен на органи, тъкани и клетки, сътрудничеството между държавните органи, научните организации и неправителствените организации в областта на трансплантацията.

С постановление правителството одобри Правилник за условията и реда на работа на Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет, която се създава също в съответствие с влезлия в сила от 1 януари Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Етичната комисия ще се произнася задължително в два случая. Тя ще дава разрешения за вземане на органи и тъкани в случаите, когато донорът не е в роднинска връзка по права или по съребрена линия до четвърта степен с реципиента, както и при случаите, когато се налага вземане на самовъзстановяващи се тъкани от деца до 18-годишна възраст. Етичната комисия ще се произнася и по проблеми, свързани с професионалния дълг на лекари и медицински сестри, както и по етични въпроси в областта на трансплантацията.

Комисията ще се състои от 9 членове. В нея ще влизат петима лекари с призната медицинска специалност и 10 години стаж по специалността, двама юристи, психолог и теолог. Поименният състав ще бъде определен с решение на Министерски съвет по предложение на министъра на здравеопазването за срок от 5 години. Членовете на комисията са независими при изразяване на мнения по становищата и разрешенията. Решенията й не подлежат на обжалване.

Сподели в: