Върни се горе

В изпълнение на Заповед № РД-09-143 от 07.04.2003 г. и допълнение № РД-09-150 от 09.04.2003 г., работна група в състав: проф.Олег Хинков – Началник Клиника “Анестезия и интензивно лечение” при МБАЛ “Александровска”, доц. Димитър Евстатиев – национален консултант по пластична хирургия, д-р Екатерина Кунева – гл.експерт в Дирекция “Диагностична и лечебна дейност” – МЗ и д-р Людмила Лупова – директор ДЗД, РЦЗ Пазарджик извърши проверка в МБАЛ “Хигия” ООД гр.Пазарджик по организацията и качеството на медицинските дейности, осъществявани в лечебното заведение.

Работната група провери и анализира цялостната медицинската документация на Севдалин Тенев Стратиев, включително и тази след транспортирането на пациента за продължение на лечението в МБАЛСМ “Н.И.Пирогов”.

Проверена бе медицинската документация и на Евелина Христова, включително и след транспортирането й в КАРИТ – МБАЛ гр. Пазарджик и МБАЛ “Александровска”.

Проверката установи следното:

Не е установена лекарска грешка при извършване на основните хирургични дейности.

Няма дефицит в битовата част на лечебното заведение – хигиена, обзавеждане, обслужване. Стерилизацията и изпирането на бельото и работното облекло се извършва на място в съответствие с нормативните изисквания.

Не са регистрирани хигиенни неблагополучия. В МБАЛ “Хигия” ООД редовно се извършва микробиологичен и санитарно-противоепидемичен контрол от органите на ХЕИ, за което има съответни протоколи.

Несъответствия и пропуски:

1. Превишаване на разрешителното за дейност.

На основание чл.48, ал.1 от ЗЛЗ Министърът на здравеопазването е издал Разрешение № МБ 273 от 25.12.2002 г. за осъществяване на лечебна дейност, съгласно което лечебното заведение има право да осъществява следното: “диагностика и лечение на остри заболявания; травми; изострени хронични болести; състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните медицински специалности – хирургия, акушерство и гинекология, детски болести, анестезиология и активно лечение, лабораторна и ехографска диагностика, родилна помощ, диагностика и консултация, поискани от лекар от друго лечебно заведение.”

В разрешението не са предвидени правомощия и дейности по профила пластична хирургия.

2. Неспазване на Медицински стандарт “Анестезия и Интензивно лечение”.

- Установени са нарушения в организацията на дейността анестезия и интензивно лечение.

• При пациенти, обект на пластична хирургия под анестезия, не се провежда адекватен “Клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия”, което е “неотменен етап от всяка анестезия”, съгласно Медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”.

• Не е спазено изискването този преглед да се осъществява от специалист-анестезиолог.

• Не е спазено изискването в медицинската документация на пациента да е отразен т.н. Доклад от клиничен преглед и подготовка за анестезия.

• Не е спазена препоръчителната норма на Медицински стандарт “Анестезия и Интензивно лечение” клиничният преглед да се извършва въз основа на стандартизирани въпросници за пациента, което е и изискване на НЗОК.

- При пациенти, обект на пластична хирургия под анестезия, установяването на жизнено важните функции не се извършва в специализирана клинична структура на болницата, която е кадрово и апаратурно осигурена, така че да гарантира максимална безопасност за пациентите /гл.1.4 на Медицински стандарт “Анестезия и Интензивно лечение”/.

- МБАЛ “Хигия” не разполага с достатъчен кадрови потенциал да осъществява медицинска дейност - следоперативно интензивно лечение, съгласно духа и нормите на Медицински стандарт “Анестезия и Интензивно лечение”.

3. Проверката е установила, че документацията по случаите е водена непълно. Така например липсва предоперативна епикриза и отразена оценка на възможния оперативен риск. Няма отразени други показатели на кръвосъсирването освен време на кървене и съсирване и брой на тромбоцитите. Тези пропуски от своя страна не позволяват, чрез документална проверка да се открият други нарушения и грешки и дават право да се направи извод, че инцидентите са в резултат на нарушаване организацията на дейността.

4. Има недооценяване в състоянието на пациента С.Стратиев.

Проверката е установила, че, предвид представената документация, не е възможно да се установи адекватността на провежданата инфузионна терапия, доколко е била засегната дихателната функция на пациента, доколко са били стабилизирани неговите жизнено важните функции с оглед транспортиране до София и др.

Вследствие на направената проверка в МБАЛ “Хигия” ООД, гр. Пазарджик, ще бъде предприето следното:

- Министърът на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков е изискал становището на регионалната структура на БЛС по отношение на морално-етичната страна на проблема.

- Министър Финков е предоставил Заключението на Работната група, извършила проверката, на Окръжна прокуратура и след съгласуване с БЛС ще реши какви административни мерки да предприеме, като е възможно да спре дейността на лечебното заведение до изясняване на причините за инцидента.

- Ще се изготвят препоръки за привеждане дейността на МБАЛ “Хигия” ООД в рамките, които дават разрешителният режим за дейност.

- Ще бъде създадена комисия, която да прецизира цялостната дейност на МБАЛ “Хигия” спрямо разрешителното, с цел предприемане на необходимите организационни действия.

Сподели в: