Върни се горе

Въз основа на Заповед № РД-09-164 на министъра на здравеопазването, на 17.04.2003 г. бе извършена административна проверка в "Многопрофилна болница за активно лечение - Хигия" ООД гр. Пазарджик, относно спазването на разпоредбите на Закона за лечебните заведения и нормативните актове по неговото прилагане от лечебното заведение. Проверката е обхванала периода от 02.01.2003 г. до 17.04.2003 г., тъй като "МБАЛ - Хигия" ООД гр. Пазарджик притежава Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-273/25.12.2002 г. Комисията е констатирала, че в посочения период в лечебното заведение е извършвана естетична (пластична) хирургия, дейност която не е посочена в Разрешението за осъществяване на лечебна дейност.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.116 от ЗЛЗ и чл.37, ал.1,б."а" от Закона за административните нарушения и наказания, на управляващия и представляващ "МБАЛ - Хигия" ООД д-р Стайко Спиридонов е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение. Министърът на здравеопазването, в качеството си на наказващ орган на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл.117, ал.3, във връзка с чл.116, ал.2 от Закона за лечебните заведения, е издал Наказателно постановление № РД-23-11/25.04.2003 г., с което на управляващия и представляващ "МБАЛ - Хигия" ООД д-р Стайко Спиридонов е наложена глоба в размер на 2000 /хиляди/ лева за нарушение на разпоредбите на чл.46, ал.1, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за лечебните заведения. Със Заповед № РД 01-116 от 17.04.2003 г. на министъра на здравеопазването е преустановено осъществяването на лечебна дейност по хирургия, анестезиология и интензивно лечение в "МБАЛ - Хигия" ООД. До този момент заповедта не е отменена и е в сила. Към настоящия момент акредитационната процедура на лечебното заведение, открита от 31.03.2003 г. със Заповед № РД 01-96 на министъра на здравеопазването, е спряна.

След изпълнение на предписанията на Министерство на здравеопазването и отстраняване на допуснатите нарушения, отразени в акта за административно нарушение, Заповед РД-01-116 ще бъде отменена.

На 8 май в Министерство на здравеопазването бе депозиран докладът на ръководството на болница "Хигия" за отстраняване на всички констатирани при проверката пропуски и нарушения и молба за отмяна на Заповед РД-01-116.

С нова заповед на министър Божидар Финков от днес, 12 май 2003 г., е назначена експертна комисия. Тя ще проверява изпълнението на препоръките, дадени от експертна работна група към структурната и функционална дейност на отделението по анестезиология и интензивно лечение и хирургичното отделение на МБАЛ "Хигия", с оглед отмяна на Заповед № РД-01-116. Ще се проследи дали тези отделения са приведени в съответствие с изискванията на действащите национални медицински стандарти по хирургия, по анестезиология и интензивно лечение. До края на месец май експертната комисия ще излезе със становище по случая.

12.05.03 г.

БОЙКО ХРИСТОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

Сподели в: