Върни се горе

Системата за спешна медицинска помощ е национална и се финансира изцяло от държавния бюджет. Като такава тя се управлява от Министерството на здравеопазването, което носи отговорност за здравето на население на цялата страна, а не само на една отделна община.

Ръководството на МЗ определя като неоснователни протестите по повод промените на Филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП) в Каварна, тъй като те не отчитат обективите здравни потребности и проблеми в района.

Министерството на здравеопазването обръща сериозно внимание на спешната медицинска помощ. Подобряването на качеството и своевременното й оказване е сред основните приоритети в политиката на МЗ.

Преструктурирането на мрежата на спешната медицинска помощ цели тя да бъде изнесена по-близо до хората в съответния регион. По този начин ще се подобри медицинското обслужване на хората, като се облекчи достъпът им до тези услуги при спешен случай. Ще се гарантира бърза и своевременна спешна помощ, като се създадат възможности за навременна реакция на спешните екипи.

От началото на 2004 г. със заповеди на министъра на здравеопазването пребазиране на екипи е направено от 5 филиала за спешна медицинска помощ в населени места в общини, обслужвани от тези филиали.

Със заповедта на министъра на здравеопазването Славчо Богоев за промени в ФСМП-Каварна ще се подобри медицинското обслужване в двете общини (Каварна и Шабла).

Досега в задълженията на ФСМП–Каварна влизаше осигуряването на спешна медицинска помощ и за община Шабла, която включва 16 населени места. Община Шабла е гранична община, част от населените места в нея са разположени на границата с Румъния (напр. Дуранкулак), и отстоят на повече от 50 км от филиала в Каварна, който ги обслужва. ФСМП-Каварна е на 20 км от Шабла, но е на повече от 30-50 км от останалите населени места на община Шабла, което затруднява достъпа на хората до медицинска помощ при спешен случай.

Във ФСМП-Каварна има два екипа – един лекарски и един долекарски, които работят на дежурство от по 12 часа. През 2003 г. във филиала са постъпили 2882 повиквани. На смяна средната натовареност на лекарския екип е 2,4, - т.е., обслужвал е по 2 случая за 12-часово дежурство, включително и Шабла. За шестмесечието на 2004 г. във филиала в Каварна са регистрирани 1613 повиквания (вкл. от Шабленска община), при средна натовареност на лекарския екип 2,6 (по-малко от 3 случая за 12 часа смяна).

Със заповедта на министър Богоев екипите във ФСМП-Каварна на практика не се намаляват, а единият екип (долекарският) се пребазира в Шабла. Този екип е с натовареност 1,3 за първото полугодие на 2004 г. Екипът остава на щат и подчинение на ФСМП-Каварна. Двата екипа ще продължат да обслужват общините Каварна и Шабла. Пребазирането на екип в Шабла скъсява разстоянието и времето за реагиране на екипа при спешно повикване от най-отдалеченото място, например Дуранкулак, особено в такъв район, известен с тежки метеорологични условия.

По този начин ще се подобри изпълнението на основната задача на системата за спешна медицинска помощ – бързо, навременно и адекватно оказване на помощ на пациентите при спешни състояния.

Ниската натовареност на двата екипа във ФСМП-Каварна, малкият брой повиквания, отдалечеността на част от населените места на община Шабла и необходимостта екипите на ФСМП-Каварна да достигат за кратко време и оказват своевременно спешна помощ на населението от региона са основните аргументи за взетото решение от ръководството на МЗ за пребазиране на един екип в Шабла.

За да се подобри медицинското обслужване на населението в района на ФСМП-Каварна МЗ предоставя на екипа в Шабла една линейка от закупените 10 нови санитарни автомобили.

По една нова линейка получават и двата пребазирани спешни екипи в Ракитово (от ФСМП-Велинград) и Брацигово (от ФСМП-Пещера).

Сподели в: