Върни се горе

Контролните органи на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве извършиха 4187 проверки на обекти за търговия с храни, заведенията за хранене и развлечения в периода 24 – 28 юли, с които продължава засиленият контрол по спазване на санитарно-хигиенните норми и намаляване на рисковете за здравето на хората през летния сезон.

Извършени са 1996 проверки в обекти за търговия с храни, 1887 проверки в обекти на общественото хранене, 195 проверки в обекти за хранене в детски заведения и ученически лагери и 109 проверки в обекти за хранене в почивни станции.

Най-често допусканите нарушения са свързани с изтекъл срок на годност на предлаганите храни; неспазване на дезинфекционен режим; неправилно съхранение на различни групи храни в и извън хладилните съоръжения. Констатирано е, че не са попълвани дневниците с актуални данни по системата за самоконтрол или изобщо липсва система на самоконтрол.

Не се спазват технологичните изисквания при приготвяне на храната. Допуска се приготвяне и предлагане на храни от групи, неразрешени за търговия в обекта. Установено е неспазване на технологичните изисквания при приготвяне на храни (не са осигурени необходимите площи), не се поддържат чисти помещенията и технологичното оборудване, обработката на суровините и полуфабрикатите не се извършва в обособени помещения.

Инспекторите от РИОКОЗ са установили и че се извършва търговия с храни в нерегистрирани обекти по реда на Закона за храните. Не е уреден здравният статус на персонала, не се спазват изискванията за носене на работно облекло.

Констатирани са пропуски в текущата хигиена и в хигиената на комуналните обекти, липса на топла течаща вода, липса на необходимите дезинфекционни средства, силно замърсена и негодна за употреба кухненска посуда.

За констатирани нарушения са наложени административно-наказателни мерки - съставени са 173 акта, издадени са 31 заповеди за временно спиране експлоатацията на хранителни обекти, издадени са 471 предписания за отстраняване на допуснати нарушения на законодателството по храните.

РИОКОЗ – Благоевград е издал две заповеди за спиране временно от експлоатация на хранителен магазин в гр. Симитли поради разширен асортимент и предлагане на готвени ястия, както и на павилион за пакетирани захарни изделия в Благоевград със собственик ЕТ "Костадин Велчов", който е продавал варена царевица без това да е посочено в удостоверението за регистрация.

В Търговище са издадени 21 предписания за хигиенни мероприятия и са съставени 4 акта за нарушения – за тютюнопушене на работното място и за неспазване на добрите хигиенни практики. Издадени са 4 заповеди за спиране временно експлоатацията на 3 обекта за търговия с храни и на 1 за хранене и развлечение за хигиенни нарушения в Търговище и селата.

Поради липса на течаща топла вода са спрени от експлоатация три обекта – бистро и два магазина за хранителни стоки, в Пазарджишко. Заповед за спиране е издадена и на обособен обект в кафе-сладкарница на ЕТ ”Тихомир Емилов – РЕМАТ”, Шумен, който предлагал кухненска продукция без разрешение.

Поради изтекъл срок на годност е издадена заповед за бракуване на храни, съхранявани в Склад за хранителни продукти в Свободна зона, Русе. В града е спрян от експлоатация и щанд за кулинарна продукция в супермаркет поради лоши хигиенни условия. РИОКОЗ - Силистра е издала 5 акта за санитарни нарушения – на три смесени магазина и два кафе-аперитива, както и 4 заповеди за временно спиране експлоатацията на обекти в градовете и селата от областта. Със заповед е спряна експлоатацията на обект за обществено хранене в Бургас заради лоша текуща хигиена, неосигурени условия за приготвяне на храни и неизвършване на дезинфекция.

Сподели в: