Върни се горе

На заседанието на Министерският съвет днес, 21 септември, бяха одобрени две споразумения за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция. Даренията са насочени към изпълнение на дейностите по два проекта по Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа. Общата стойност на даренията е в размер на 40 178 евро.

21 421 евро са предназначени за изпълнение на проект “Подобряване на безопасността на храните и храненето в Югоизточна Европа”. Целта е да се намалят свързаните с храните и начина на хранене заболявания чрез контрол и превенция на централно, регионално и местно ниво. Ще се подобри скоростта и качеството на наблюдението, откриването на хранителни замърсявания, докладването и реакцията в такива случаи.

В резултат на изпълнението на дейностите ще се актуализира и прилага Националната стратегия за безопасност на храните и ще се повиши информираността на обществото по тези въпроси. В рамките на проекта ще бъде създадена регионална мрежа за обмен на информация, свързана с безопасността на храните.

Дейностите по втория проект "Укрепване на системата за надзор на заразните заболявания в Югоизточна Европа" са насочени към превенцията и контрола на инфекциозните заболявания у нас. 18 750 евро са предвидени за подобряване на системите за надзор и своевременно уведомяване, за постигане на по-ефективен контрол и бързи превантивни мерки.

Сподели в: