Върни се горе

Количествата лекарства, изписвани в Областния диспансер за онкологични заболявания със стационар – София-град, са по-големи от необходимите за времето на престоя на пациента в лечебното заведение. Получавани са лекарства на дата преди датата на издаване на рецептата.

Медикаменти за скъпоструващо лечение от 2004 г. и 2005 г. има в наличност в онкодиспансерите в Бургас, Варна и Шумен и в Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Марина” във Варна. За тези лекарства в МЗ не са представени протоколи за преразпределение и те стоят неизползвани в аптеките.

Това са част от констатациите от извършените от Министерството на здравеопазването проверки в Областния диспансер за онкологични заболявания със стационар – София-град, в Междуобластните диспансери за онкологични заболявания със стационар в Бургас, Варна и Шумен и МБАЛ “Св. Марина”, Варна.

Проверките обхванаха доставката, изписването и отчитането на лекарствени продукти по Наредба №34 на МЗ за реда на заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Проверките бяха планови и по повод сигнали от пациенти, както и по жалби, подадени чрез Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания, за липсата на лекарства за онкоболните, осигурявани по тази наредба.

При проверката на документацията в Областния диспансер за онкологични заболявания със стационар – София-град комисията установи, че част от реквизитите на лекарствените листи не се попълват съгласно изискванията на Наредба №34. Нито един лекарствен лист няма пореден номер на издаване, не са подписани и от завеждащ отделението. При проверката на рецептите е констатирано, че датата на получаване на лекарството е преди датата на издаване на рецептата, липсва дата на получаване на лекарството. На една и съща рецепта има печати на двама лекари, като не е ясно кой от тях е издал рецептата. Предварително попълнен е журналът за изписаните и приложени на пациента лекарства, изискван съгласно Наредба №34, е друго отчетено нарушение. Не се водят отчетността и контролът, предвидени в наредбата. Не са утвърдени правила за дейностите по лечението на пациентите, изписването и получаването на лекарствените продукти.

По предоставена информация от Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания за пациенти, които не са получили лекарства през август 2006 г., се установи, че от общо 14 пациента на онкодиспансера в София, посочени в списъка, за 7 от тях има издадени и изпълнени рецепти в аптеката на диспансера.

Комисията констатира още и че процедурата по изготвянето на годишните заявки за лекарствени средства не е ясна, като на проверяващите е било обяснено, че заявките са изготвят еднолично от управителя в началото на всяка година.

Сред посочените нарушения е и че няма създадена организация за разпределението на лекарствените продукти и воденето на документацията на хоспитализираните пациенти и пациентите на амбулаторно лечение.

Липсващата организация по изписване на лекарствата води до некоректно провеждане на лечението и невъзможност за активно наблюдение на пациентите, диспансеризирани в лечебното заведение, е позицията на експертите на МЗ.

В онкодиспансерите в Бургас, Варна и Шумен и в МБАЛ „Св. Марина” са открити в наличност лекарства, разпределяни през 2005 г., а в онкодиспансера във Варна - и през 2004 г., които не са използвани до момента и не са подадени в МЗ за преразпределение.

Контролът върху диспансерите се извършва от регионалните центрове по здравеопазване. След извършена планова проверка РЦЗ – Варна е наложил санкция от 500 лв. на пневмо-фтизиатричния диспансер за неспазване изискванията за отчетност и контрол по реда на Наредба 34.

Констатирани са нарушения в организацията за контрол върху предписването и отпускането и на останалите лекарства по реда на Наредба 34.

Диспансерите не уведомяват своевременно Министерството на здравеопазването за наличности на скъпоструващи лекарства в аптеките, за да се извърши преразпределение, се подчертава в докладите на комисиите. При наличие на неизползвани лекарства управителят на аптеката е длъжен да уведоми ръководителя на лечебното заведение и МЗ.

Установените при проверките нарушения са предпоставки за корупционни практики, смята ръководството на МЗ. Затова в лечебните заведения е необходимо да се установи и спазва системата за контрол и да се въведе стандартна оперативна процедура, която да регламентира предписването и отпускането на скъпоструващи лекарства на пациентите, настоява МЗ. Необходимо е да се създаде ясна организация на работата в диспансерите съгласно Наредба №34, като се разпише точно всяко действие, насочено към пациента, както и да се определят отговорностите на лицата, участващи в процеса, са изводите на комисията.

За допуснатите нарушения при отпускането на скъпоструващи лекарства за онкологично болни пациенти министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски изпрати писма до председателите на общинските съвети и кметовете на София и Бургас, както и до ръководството на Столичния медицински холдинг с предложение за налагане на наказания на управителите на онкодиспансерите, които са общински лечебни заведения. За пропуски в контрола по реда на Наредба 34 министър Гайдарски ще наложи административни наказания на директорите на РЦЗ София-град и Бургас.

Сподели в: