Върни се горе

   Във връзка със смъртта на бременната Драгомира Василева Тенева, настъпила в Многопрофилна болница за активно лечение "Проф.Ст.Киркович" гр.Стара Загора, Министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев разпореди проверка със Заповед № РД 09-872/12.12.2000 На 14.ХII.2000 г. комисия в състав - националният консултант по акушерство и гинекология към МЗ – доц.Никола Василев, заместник председателят на БЛС – доц. Милан Миланов и д-р Емилия Ташева – държавен експерт в МЗ, извърши обстойна проверка в гр.Стара Загора. Комисията се срещна с всички лекари, имащи отношение по случая, а така също и с Ръководството на болницата. 

    Заключенията на комисията са:

   1. Драгомира Тенева умира от усложение на крайно рядка нозологична единица от групата заболявания, причинени от бременността. Касае се за комбинирана двуплодна бременност /нормотопична и ектопична/, при която ектопичното плодно яйце е разположено в маточния рог /ъгъла на матката/. Заболяването се среща изключително рядко – 1:200 000 бременности, и може да затрудни и най-квалифициран медицински екип.

    2. Леталният изход е настъпил в резултат на спонтанен пробив на маточната стена в зоната на ектопичното плодно яйце. Това е усложнението на заболяването, довело до масивен вътрекоремен кръвоизлив и до летален изход.

    Акушерското заболяване на Д.В.Тенева не е било диагностицирано приживе. Това в никакъв случай не може да се интерпретира като нарушение на добрата лекарска практика, предвид изключителната рядкост на заболяването.В същото време комисията констатира пропуски в организацията на дейността в болницата, както и възможности за по-добро диагностично и клинично поведение в процеса на лечение на усложнението.Предвид гореизложеното Министерство на здравеопазването сезира изпълнителния директор на МБАЛ-АД "Проф.Ст.Киркович" гр. Стара Загора за предприемане на съответните мерки.

   Резултатите от проверката на МЗ по случая са изпратени и до: Българския лекарски съюз за преценка - представляват ли допуснатите пропуски при диагностиката и лечението на усложнението нарушение на правилата за добра медицинска практика, и за предприемане на съответните мерки.

    Съвета на директорите на МБАЛ "Проф.Ст. Киркович" АД за разглеждане на случая и доклад относно предприетите мерки.

Сподели в: