Върни се горе

В “Държавен вестник”, бр. 93 от 21.10.2003 г., е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 28.06.2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването.

Промените са изготвени по предложения на съсловните организации - БЛС и ССБ, на висшите медицински училища и водещите медицински специалисти. Те са обсъдени и приети на три заседания на Висшия медицински съвет.

С промените се дава възможност всички новозавършили лекари, както и тези без специалност, които не работят в лечебно или здравно заведение, да специализират на места, финансирани от държавата или на места за клинични ординатури, без да заплащат обучението си. Досега всички, които не работеха в такива заведения, трябваше да заплащат специализацията си.

Максимално ще се използват възможностите на определените за тази цел болници като бази за следипломно обучение и специализация. По този начин голяма част от зачислените за профилни специалности ще могат да се обучават без продължителни откъсвания от работата си.

За първи път се регламентира възможност за провеждане на теоретично обучение (или част от него) чрез дистанционна форма, но само когато това е предвидено в учебната програма.

Подготвят се нови учебни програми, които ще отразяват спецификата на различните форми на специализация. Ще се увеличи броят на базите, в които ще се провеждат различни модули от учебните програми, като по този начин ще се реши въпросът за специализация по някои основни и по профилните специалности, за които имаше реална опасност да не може да се специализира.

След завършване на теоретичното обучение всички специализанти по обща медицина ще преминават тримесечно практическо обучение по единна програма, за да се явят на държавен изпит. До този момент, в зависимост от това имат ли специалност или не, срокът беше различен – от 6 месеца до една година.

Лекарите със специалност вътрешни или детски болести ще могат да се явяват на държавен изпит след преминаване на теоретичното обучение, без този, по който имат вече призната специалност.

Лекари без специалност, които имат регистрирана амбулатория за първична медицинска помощ , могат да се явят на държавен изпит след

изпълнение на теоретичната програма и 3-месечното практическо обучение в амбулатории за първична медицинска помощ, определени за база, като останалият срок до 3 години може да се проведе в собствената амбулатория. При тях ще бъде зачетен периодът на работа след регистрирането на собствената амбулатория.

Лекари без специалност, които нямат регистрирана амбулатория за първична медицинска помощ,получават право да се явят на държавен изпит след изпълнение на теоретичната програма и 3-месечното практическо обучение в амбулатории за първична медицинска помощ, определени за база, като останалият срок до 3 години може да се проведе във всяка амбулатория за първична медицинска помощ. При тях също ще бъде зачетен стажът им в такива амбулатории, ако са били наети според изискванията на НРД.

Министърът на здравеопазването ще продължи да утвърждава нови лечебни заведения като бази за практическо обучение по обща медицина. Всяка индивидуална или групова практика, която отговаря на условията да бъде база за практическо обучение, може да кандидатства за такава. Това ще даде възможност да се обучават повече специализанти. В момента тези бази в София са само четири.

Променя се редът за определяне на местата за специализация в базите за следдипломно обучение. Дава се възможност на съсловните организации да се включват на регионално ниво, използвайки наличната при тях информация.

Изравнени са правата за явяване на държавен изпит на зачислените по реда на предходната Наредба № 47 от 1995 г. с тези на всички останали специализиращи – те ще могат да се явяват три пъти на държавен изпит.

Наредбата въвежда и единен механизъм за признаване на специалност или проведено в чужбина обучение за придобиване на специалност.

Водеща роля за организирането, координирането, регистрирането и провеждането на продължителната квалификация се възлага на партньорите на МЗ - Българския лекарски съюз (за лекарите) и Съюза на стоматолозите в България (за стоматолозите). Въвежда се договорна система между различните участници в този процес – съсловни организации, висши медицински училища, бази за следдипломно обучение и други организации на медицински специалисти.

Системите за оценяване на продължителната квалификация ще бъдат утвърждавани от министъра на здравеопазването. Чрез тях всяка организирана проява ще бъде оценява с кредити или точки, които участниците в нея ще получават. По този начин в това отношение се доближаваме до системите, които се прилагат в развитите европейски страни.

Промени настъпват в реда и начина на финансиране на специализациите. Залага се на основната форма – клиничната ординатура. Необходимите средства за местата, финансирани от държавата, се утвърждават от министъра на финансите по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които ги разпределят към висшите медицински училища, ВМА и базите за следдипломно обучение. Средствата, които се получават от различни форми на следдипломно обучение, ще могат да се използват за развитие и стимулиране на следдипломното обучение в съответните бази.

С новата наредба няма да могат да се решат някои от социалните проблеми на специализиращите. Не е в предмета на наредбата уреждането на въпроса за трудовия стаж на специализиращите срещу заплащане, както и за заплащане по време на специализац ията им.

Създадена е възможност, ако специализиращите срещу заплащане се класират на места за клинични ординатури или на места за специализация за лица, които не работят в лечебно или здравно заведение, да не заплащат обучението си.В тези случаи на тях ще им бъде признато проведеното досега обучение.

До 30 ноември всяка година министърът на здравеопазването ще утвърждава списък на лечебните и здравни заведения, определени за бази за следдипломно обучение. Този списък може да бъде актуализиран при промяна на получената акредитационна оценка или на критериите за лечебните или здравни заведения, които не подлежат на акредитация.

До 2 месеца от влизането на наредбата в сила районните центрове по здравеопазване и висшите медицински училища трябва да представят в МЗ предложенията за 2004 г. за места по бази и специалности за областта и съответната институция, като посочват формите на специализация и начините на финансиране.

До 6 месеца от влизането на наредбата в сила БЛС, ССБ съвместно с висшите медицински училища, ВМА и експерти от МЗ трябва да разработят и представят за утвърждаване от министъра на здравеопазването на системи за оценяване на формите на продължителна квалификация на лекарите и стоматолозите. С утвърждаването им ще се създаде възможност за изграждане на система за регистрация и контрол в провеждането на различните форми.

Сподели в: