Върни се горе

Приключи обявената от Министерството на здравеопазването открита процедура по Закона за обществените поръчки за доставка на лекарства по реда на Наредба 23.

Обявената процедура за 2004 г. бе за доставката на скъпоструващи лекарства за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които се заплащат от републиканския бюджет.

В откритата процедура за осигуряване на скъпоструващи лекарства са участвали 23 търговци на едро. Комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването Славчо Богоев, разгледа и класира постъпилите предложения.

Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки участниците са класирани по позиции, за които има допуснати за разглеждане повече от три предложения. В тази група попадат23 лекарствени продукта. Сред тях са лекарственият продукт еритропоетин (за лечение на болните на хемодиализа), дефероксамин (за таласамия майор) и всички медикаменти, които влизат в основните схеми за лечение в онкологията (тамоксифен, епиробицин, интерферон, цисплатина), както и лекарствата от групата на обезболяващите (морфини, трамадол и фентанил). Предстои подписването на договори за доставка на тези медикаменти, като сроковете за доставка са до 10 дни след предоставяне на заявка от Министерството на здравеопазването.

Съгласно Закона за обществените поръчки за 97 лекарствени продукти ще се проведе пряко договаряне, тъй като за тях липсва реална конкуренция (има подадени по-малко от три оферти от фирми). Предложенията за тях ще бъдат разгледани на 1 април 2004 г. В тази група са повечето продукти за трансплантация, кръвните фактори, медикаменти за болните от СПИН, антиеметици (които са прилагат срещу повръщане при онкоболните) и голяма част от онкологичните продукти. При липса на обжалване в срок до 20 април 2004 г. ще бъдат сключени договорите за доставки.

Сподели в: