Върни се горе

През 2003 г. ще бъдат внесени някои промени във финансирането на болниците, които произтичат главно от разпределението на финансовите ресурси и отговорностите за финансиране на болниците между Министерство на здравеопазването и НЗОК. Субсидията от Министерство на здравеопазването ще зависи от броя на преминалите болни и процента на спешните случаи.

Новите моменти в системата за финансиране и необходимостта да се гарантира финансовата устойчивост на лечебните заведения налага всяка болница да разработва конкретен финансов план., който ще се утвърждава от министъра на здравеопазването и ще бъде включен към договорите за възлагане управлението на болниците, които се сключват между съветите на директорите и министъра. Ръководствата на болниците ще трябва да представят на всяко тримесечие анализи на приходите и разходите в бюджета. В договорите ще се предвидят адекватни административни мерки по отношение на съветите на директорите, които не изпълняват утвърдения финансов план.

Министерство на здравеопазването ще предложи също така промени в образуването на средствата за работна заплата в лечебните заведения с над 50 % държавно или общинско участие. Предвижданите промени целят създаване на адекватен механизъм за увеличение възнагражденията на медицинския персонал с част от средствата, получени от НЗОК по клинични пътеки и други високоспециализирани дейности от извънболничната помощ.

Сподели в: