Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев утвърди Методиката за реда за субсидиране на преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и с общинско участие през 2005 г. Тя се издава на основание § 67, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г.

С методиката за 2005 г. МЗ усъвършенства принципа на финансиране на болниците на базата на реално извършената от тях лечебна дейност. Методиката е насочена към подобряване на качеството на болничното лечение. Тя гарантира прозрачност и по-справедливо разпределение на обществените средства за здравеопазване. Заплащането за реално извършена дейност обвързва финансовия ресурс с резултатите от дейността на болниците. Така парите на данъкоплатците се насочват към работещите болници и се използват по-ефективно, което е в интерес на всеки човек и на цялото общество.Чрез заплащането по методиката се гарантира свободният избор на пациента на лечебно заведение и свободният му достъп до болнична помощ. Прилагането на методиката през 2005 г. ще подготви здравната система и за въвеждането на диагностично-свързаните групи като по-модерен и съвършен механизъм за финансиране на болничната помощ. Предвижда се това да стане от 1 януари 2006 г.

Методиката за 2005 г. е разработена след направен задълбочен анализ на приложението на новия механизъм за заплащане на болничната помощ през 2004 г. Медицинските и финансовите резултати на лечебните заведения през миналата година показват, че методиката мотивира подобряването на тяхната дейност. Тя доведе през 2004 г. до реално оптимизиране на болничния сектор и стана един от факторите за постигнатата стабилизация на здравната система, отчита министър Богоев.

Отчетени са и предложенията на болничните ръководства и на експерти от проведените срещи с различни професионални организации. Преди окончателното й утвърждаване от министър Богоев методиката бе представена в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването, който се състоя на 27 януари.

С методиката за 2005 г. се повишават заплащаните от МЗ стойности за дейности по всички класове диагнози.

МЗ ще заплаща за повече дейности поради разширяване на диагнозите с въведената Международна класификация на болестите - 10. МЗ ще заплаща за 19 клас а болести (17 през 2004 г.) Диференцирани са диагнозите в клас 19 – структурирани са и ще се заплащат отделно различните видове травми, изгаряния и отравяния. Особен акцент се слага върху химиотерапията, радиолъчението, туберкулозноболните, спешната помощ.

През 2005 г. се въвеждат нови дейности, заплащани допълнително, извън класовете диагнози:

- МЗ ще заплаща средна стойност за извършена диспансеризация в диспансерно отделение на болницата за всеки новодиспансеризиран случай. Определената с методиката сума за всеки случай е 2 лв.

- По 34 лв. ще се заплаща за всяка извършена процедура химиотерапия в рамките на 1 ден.

- За първи път отделно ще се заплаща за престой на пациент в отделение за интензивно лечение на лечебни заведения, които отговарят на приетия медицински стандарт по анестезия и интензивно лечение. Това са предимно областни и университетски болници.

- Ще се заплаща за извършени дейности по обслужването на пациенти, починали в лечебното заведение до 24-ия час.

- Допълнително ще се плаща на болниците за интервенционални процедури при сърдечно-съдови заболявания,които не се заплащат от НЗОК (катетеризация на сърце, балонна дилатация на сърдечна клапа и/или коронарни съдове, имплантация на стент).

- В изпълнение на Закона за трансплантации и като израз на водената от правителството политика за развитие на трансплантациите в методиката е включено и заплащане за извършени дейности по експлантация и трансплантация на органи.

Увеличава се заплащаната средна стойност за извършена диализа – от 51 лв. на 60 лв.

През 2005 г. болниците няма да получават като заплащане постоянната компонента като процент от субсидията, но тя влиза в повишените стойности на заплащане за дейности. Постоянната компонента бе въведена като вид защитен механизъм при стартирането на новата методика миналата година. През 2005 г. болниците ще получават парите от държавния бюджет изцяло за дейност, което ще засили пазарния принцип на разпределение на средствата и по-ефективното им използване.

Методиката е изпратена до районните центрове по здравеопазване и чрез тях – до болниците. От следващата седмица ще започне сключването на договорите между министъра на здравеопазването и лечебните заведения. МЗ планира да проведе и редица срещи с болничните ръководства.

Сподели в: