Върни се горе

С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г. се предвижда от 1 януари 2004 г. Министерство на здравеопазването да субсидира лечебните заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие въз основа на едногодишни договори за извършена дейност по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.

Във връзка с това в ход е подготовката на следните промени в действащите нормативни актове и организацията на финансирането на лечебните заведения:

• Редът за определяне на субсидиите ще се регламентира с единна методика за финансиране на лечебните заведения за болнична помощ за извършена медицинска дейност . Методиката предвижда субсидиите по болници да се определят на база брой преминали болни по среден разход за лечението на болен по съответната диагноза (извън болните лекувани и отчетени по клиничните пътеки, за които се заплаща от Националната здравноосигурителна каса).

За целта :

а/ Подготвена е групировка на болестите, класифицирани по МКБ-9 в 17 групи /класове болести/. Тримесечно броят на лекуваните болни по тези 17 броя групи болести ще се умножава по утвърден от министъра среден разход, необходим за лечението на един болен. Средният разход е диференциран по групи сравними болници;

б/ Освен средствата за преминал болен по тези 17 групи болести, болниците ще получават допълнителна субсидия:

- за всяка хемодиализа, извършена в болниците, в които има разкрити хемодиализни центрове, по среден разход на диализа;

- за всяко издадено експертно решение от ТЕЛК в болниците, в които има разкрити такива комисии, по среден разход за съответната комисия.

Пример:

МБАЛ – АД, София

А/ Заплащане по диагнози

Наименование на болестите

Брой преминали болни

Среден разход на диагноза лв.

Сума за заплащане лв.

І. Инфекциозни

15

250

3750

ІІ.Новообразувания

100

450

45000

-

-

-

ХVІІ.

Сума за плащане по всички диагнози

Всичко:

Б/ Заплащане за хемодиализи

Наименование на болестите

Брой хемодиализи

Среден разход на хемодиализа лв.

Сума за заплащане лв.

Хемодиализи

Х

Y

Z

В/ Експертизи на ТЕЛК

Наименование на болестите

Брой експертизи

Среден разход на експертиза лв.

Сума за заплащане лв.

Експертизи на ТЕЛК

Х

Y

Z

Сума сумарно за заплащане

С този подход се създава възможност за прилагане на единни критерии за определяне размера на субсидиите, които болниците ще получат от републиканския бюджет на база реално извършена дейност, като се отчитат също обемът и структурата на медицинските услуги, които оказват.

2. Редът за заплащането на субсидиите на лечебните заведения ще се регламентира в типови едногодишни договори, които ще се сключват между министъра на здравеопазването и всяка отделна болница.

В договорите ще се дефинират и договарят:

- редът за определяне размера на субсидиите по методиката, утвърдена от министъра на здравеопазването, включително групирането на болестите по МКБ-9 по групи и класове и средният разход, по които ще се заплаща на болниците;

- редът за заплащането на субсидиите месечно и по периоди, включително авансовите плащания;

- редът за организиране на отчетността за извършените медицински дейности;

- системата за контрол относно фактически изпълнените медицински дейности и целесъобразността на използването на субсидиите;

- други условия по споразумение на страните.

• Предвиждат се промени в Инструкцията за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества – лечебни заведения с над 50% държавно или общинско участие.

Инструкцията се издава на основание Постановление на Министерския съвет за образуване на средства за работна заплата в държавни предприятия с над 50% държавно участие от материалната сфера, каквото правителството приема ежегодно. Инструкцията се издава от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика.

Такава инструкция се прилага през 2001, 2002 и 2003 г. Принципната промяна в подготвения проект на инструкцията за 2004 г. е в разпоредбата на чл. 4, в която се предвижда “лечебните заведения, които не отговарят на условията за добро финансово състояние, да образуват средствата за работна заплата тримесечно, като начислените средства за работна заплата от предходното тримесечие се увеличат до 0,80 на сто за всеки 1 процент от общото увеличение на приходите” .

На практика това означава следното:

1 ви вариант.

Когато болницата за съответното тримесечие има увеличение на приходите, приключва с положителен финансов резултат и няма просрочени задължения, тя образува средствата за работна заплата без никакви ограничения, по преценка на ръководството (разбира се, в рамките на средствата, с които разполага).

2 ри вариант.

Когато болницата за съответното тримесечие има увеличение на приходите, но приключва на загуба, влошава финансовите си резултати , но няма просрочени задължения, възникнали през 2004 г., образува средствата за работна заплата като фактически изплатените средства за заплати през предходното тримесечие се увеличават с до 0,8% за всеки процент увеличение на общите приходи.

Пример: (хил. лв.)

І V то тримесечие
І во тримесечие
%
І. Приходи

в т. ч.

- субсидии

- клинични пътеки

- други платени услуги

1000

500

400

100

1200

500

550

150

20%

-

37%

50%

ІІ . Разходи

в т.ч.

- заплати

- медикаменти,инфраструктура

и други

1000

700

300

1200

812

388

20%

( 20%х0,8 ) 16%

3 ти вариант.

Когато болницата за съответното тримесечие има увеличение на приходите, но приключва на загуба, влошава финансовите си резултати и има просрочени задължения, възникнали през 2004 г., образува средствата за работна заплата като фактически изплатените средства за заплати през предходното тримесечие се увеличават с до 0,8% за всеки процент увеличение на общите приходи само от субсидии и клинични пътеки.

Пример:

(хил. лв.)

ІV то тримесечие

І во тримесечие

%

І. Приходи

в т. ч.

- субсидии

- клинични пътеки

- други платени услуги

1000

500

400

100

1200

* ( 1150 )

500

550

150

20%

* ( 15%)

-

37%

50%

ІІ . Разходи

в т.ч.

- заплати

- медикаменти,инфраструктура

и други

1000

700

300

1200

784

416

20%

( 15% 0,8 ) 12%
Сподели в: