Върни се горе

Изказване на министъра на здравеопазването Славчо Богоев в Народното събрание по време на дебата по внесения от ПГ “Коалиция за България” вот на недоверие към правителството

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ МИНИСТРИ,

За мен като министър на здравеопазването в правителството, излъчено от НДСВ и оглавявано от г-н Симеон Сакскобургготски, посочените във внесения вот мотиви за “безотговорност в здравеопазването” са напълно неоснователни, абсурдни, дори, бих казал, несериозни. Смешни бяха изказванията на лидерите на БСП в дните преди днешния дебат, които заливаха публичното пространство. С твърдения, които не отговарят на действителното нормативно и финансово състояние, с открито непризнаване на съществуващи данни, които не са партийно изгодни, със спекулации за състоянието на болниците и медицинското обслужване по места, елитът на лявата опозиция показа, че не познава и няма никаква реална представа за проблемите в сферата на здравеопазването и какво се прави за тяхното решаване. Затова “Коалиция за България” се скри зад фразата “Правителството отказва да се грижи за профилактиката и лечението на хората”.

Как правителството отказва да се грижи, дами и господа?

Като разработи, прие и осъществява над 20 национални програми за профилактика и лечение по социално-значими заболявания, които са финансово обезпечени и гарантират на стотици хиляди български граждани достъп до необходимото им и съвременно медицинско обслужване?

Като с всяка година от управлението на НДСВ нарастват средствата за болниците, за да се гарантира по-качествено медицинско обслужване?

Като за първи път пресякохме частните, корпоративни интереси и въведохме нови правила и ред на пазара на лекарства в полза на хората, в защита на обществените интереси?

За какво е внесеният от вас вот?

За премахнатото от нашето правителство “крепостничество” на пациентите?

За това, че приемаме детското и майчиното здравеопазване за приоритети в нашата политика и затова осигурихме на децата и бременните облекчен достъп до специалист, като по този начин те имат възможност да получат висококвалифицирана и качествена медицинска помощ?

За това, че само през миналата година гарантираната и заплащана от държавата спешна медицинска помощ е помогнала на близо 1 700 000 души?

Това ли вие наричате безотговорност?!

Ще се спра по-подробно на направеното в областта на здравеопазването. Но дори и посочените дотук факти са убедителен аргумент, че правителството ни води ясна, последователна, целенасочена здравна политика.

Още в управленската програма на правителството категорично бе заложено, че здравеопазването е приоритет в политиката ни. И ние неотклонно не само следваме този принцип, но и последователно го отстояваме.

Нашите усилия са насочени към осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ. Към разширяване на достъпа до хората до здравни услуги и към повишаване на качеството на оказваното медицинско обслужване. Към по-ефективното разходване на парите на данъкоплатците в сферата на здравеопазването.

Това е отговорността, която правителството пое за усъвършенстване на системата на здравеопазване, и която – заявявам го категорично – ние осъществяваме.

Дами и господа народни представители,

На всички вас, независимо от политическия цвят, ви е известно, че състоянието на здравеопазването е неотделима част от общото социално-икономическо състояние на страната. Освен това ние все още се намираме на един начален етап от утвърждаването на здравноосигурителната система, която отчита практиката на европейските и други развити държави. Ефектът от нея, както и при други политики с макроикономически ефект, ще се почувства по-късно. При това тук не става дума за промени, които могат да бъдат осъществени в рамките на дори един мандат на едно правителство.

Резултатите, които постигнахме в тази насока, са убедителни. Но те са още по-значими, като се има предвид базата, от която тръгнахме към реализирането на основната ни цел.

Започнахме от твърде незавидно наследство, за което принос имате и вие, нашите политически опоненти и от ляво, и от дясно. Правителството на БСП – представители на която днес искат вот на недоверие, наложи тежък отпечатък върху системата на здравеопазване за години напред, като финансово дестабилизира болниците. Още се помнят проблемите със снабдяването с животоспасяващи и животоподдържащи лекарства за най-тежко болните от времето на червеното управление. Правителството на СДС пък заложи изключително сериозен дисбаланс във финансирането на доболничната и болничната помощ, като съсредоточи основния ресурс от старта на здравната реформа в доболничната помощ и създаде финансов дефицит в болниците. Едва през миналата година ние успяхме да постигнем известна промяна в този дисбаланс и продължаваме в тази посока.

Правителството ни наследи екстензивно развит тип здравна система, ниска ефективност на всички нива в нея, недостиг на средства за здравеопазване, недостатъчен обем медицински услуги и ниското им качество, териториален и качествен дисбаланс, несъгласуваност и дори противоречия между отделните закони в сферата на здравеопазването.

Сблъскахме се с трудности, предизвикани от неблагоприятното демографско състояние на нацията и сериозни медико-социални проблеми. И тези проблеми не са резултат от действията на правителството на НДСВ, както лявата опозиция се опитва да убеди обществото, а натрупано от години наследство, за чието преодоляване са необходими години.

Само на тази база може точно да се оцени извървеният път, да се измери постигнатият от правителството напредък. И като се сравняваме с европейските норми и правила в сферата на здравеопазването да насочим още по-ясно действията си към постигането на целта - осигуряване на по-добро здраве за българските граждани.

С осъществените през миналата година мерки ние доказахме правилната посока на политиката ни.Здравните потребности на населението постоянно нарастват и винаги са по-високи от ресурса, който обществото и държавата могат да осигурят за тяхното задоволяване. И това е тенденция, която е характерна не само за нашата страна. Във всички държави по света, включително и в развитите европейски страни, към които се стремим, средствата за здравеопазване не достигат, защото потребностите са над това, което обществото може да си позволи.

Хората винаги субективно ще отчитат и оценяват направеното за здравето им. Но има и обективни критерии, които никой безпристрастен наблюдател и здравомислещ човек не може да отхвърли и да не признае, че нашето правителство прави значително повече за осигуряване на адекватно ниво на здравеопазването у нас, отколкото който и да било от предходните кабинети.

Какво направихме, дами и господа?

Още в управленската програма на правителството здравеопазването бе изведено като един от основните приоритети. Това намира съответния финансов израз в равнището, структурата и начина на разпределение на публичните разходи в този обществен сектор. При приемането на държавния бюджет за 2004 година ние отново категорично потвърдихме, че здравеопазването е приоритет за правителството на Република България. Защитихме тази наша позиция с увеличени средства, с въвеждането на нов ред, който е в интерес на пациентите.

Бюджет 2004 е най-стабилната подкрепа на извършваната реформа в сферата на здравеопазването, за предоставяне на повече и по-качествени медицински услуги.

Категорично доказателство за политическата воля на правителството да подобри здравеопазването е ръстът в средствата за здравеопазване в консолидирания държавен бюджет. За тази година заложените в бюджета средства съставляват 4,3% от брутния вътрешен продукт – при предвидени 4% през 2003 година. Разликата в абсолютна сума е близо 200 милиона лева, което е с 15% повече от парите за миналата година. Безотговорна към българския гражданин ли е тази политика, която само за една година осигурява такова увеличение на средствата за здравеопазване, дами и господа от лявата опозиция?

При това този ръст не е еднократен акт, а последователна политика. Ще посоча още няколко данни за сравнение. През 1990 г. делът на общите публични разходи за здравеопазване са 3,6% от БВП, през 1997 г. – също 3,6%. През 2000 г. – годината преди управлението на страната да се поеме от правителството на НДСВ, тези разходи са само 978 милиона лева, или 3,7% от брутния вътрешен продукт. За тригодишния период от управлението на правителството на НДСВ – от 2001 г. до 2003 г., общите разходи за здравеопазване са се увеличили със 717 милиона лева, или със 73%!В този ръст ли виждате безотговорна политика?!

И още един показателен факт ще посоча. По отчета за изпълнението на бюджета за 2003 г. средствата за здравеопазване достигат 1,695 милиарда лева, което представлява 4,9% от БВП. Това е най-високият относителен дял, постиган от началото на демократичните промени в страната ни!

Ето, дами и господа от БСП, това е нашият отговор за приоритетното място, което здравеопазването заема в политиката на правителството на Република България.Разбирам вашето притеснение от изложените данни, но това са реалностите. Съзнаваме, че по показателя за относителен дял на средствата за здравеопазване от брутния вътрешен продукт още сме далеч от развитите европейски страни, но данните от последните три години ясно и недвусмислено показват посоката, в която се движим, за доближаването ни до европейските критерии.

Правителството на НДСВ има силата и смелостта и пое отговорността да започне осъществяването на втория, много по-тежък етап от здравната реформа – реформата в болничната система.Промяната във финансирането й и преструктурирането й така, че да отговаря по-адекватно и по-пълно на действителните здравни потребности на населението, е една от най-тежките задачи в сферата на здравеопазването. Тя е по-трудна, носи негативи, осъществяването й изисква разбиране и взаимодействие между изпълнителната власт, законодателната власт, съсловните организации, обществеността, гражданските обединения. Въпреки очакваните трудности, я поехме с пълното съзнание за нейната належаща необходимост. Убедени сме, че не може да продължава наследеният дисбаланс във финансирането на доболничната и болничната помощ, декапитализацията на болниците заради залагания години наред финансов дефицит, екстензивно развитата болнична мрежа, която изисква финансов ресурс без да даде оптимален медицински резултат. По този начин не може да се осигури европейско здравеопазване на българските граждани.

С предприетите промени във финансирането на болничната помощ ние целим да се постигне ефективно разходване на парите на данъкоплатците и справедливото им разпределение. Вярвам, че няма човек в държавата, който да не изисква това от правителството й.

Правителството на НДСВ не нарушава Конституцията и регламентираните в нея права на гражданите за медицинска помощ, дами и господа от БСП. Нещо повече – за първи път именно нашето правителство гарантира пълна равнопоставеност на хората в достъпа им до медицинско обслужване и лечение.

В началото на тази година правителството осъществи най-голямата промяна в системата на здравеопазването, просъществувала още от годините на социализма - закрепостяването на пациентите завърши. Отпадна най-голямото ограничение – административното райониране на лечебните заведения, и хората вече имат възможност свободно да избират в кое лечебно заведение, включително и болница, да се лекуват, а не да са принудени да се лекуват само в местната болница, най-близката до тях, просто защото там са се родили и живеят. Българските граждани могат да търсят и да получават най-добрата, най-качествената медицинска помощ там, където предпочитат.

Обратно на твърденията на представители на БСП за здравна дискриминация, точно това решение премахва всякаква дискриминация. Може би вносителите на вота на недоверие могат да обяснят защо тази възможност е нарушение на конституционните права на гражданите на Република България. Аз обаче съм сигурен, че никой пациент и неговите близки няма да се съгласят с каквито и да било мотиви за подобно твърдение.

През тази година предприехме принципна промяна и във финансирането на болничната помощ, също запазена с многогодишна давност. Със съзнанието за трудностите при реализирането му, в своята политикаправителството на НДСВ заложи принципа да се заплаща за медицинските дейности там, където те са извършени, където хората са получили лечение, а не да се дават средства – а това са парите на данъкоплатците, просто за поддържането на структури. Субсидията се обвързва с реалните резултати от дейността на болниците, а не се определя на исторически принцип. Този нов подход ни доближава до модела за заплащане за дейност, който се осъществява в развитите страни в Европа.

От тази година болниците ще получават субсидията си от държавния бюджет за извършена дейност, на базата на брой преминали болни и определени средни стойности по 17 класове болести и по групи болници, които са определени според заложените в Закона за лечебните заведения изисквания. Това е съвършено нов подход за финансиране на болничната помощ, който отчита диференциацията на болниците, реалните им разходи за лечение, неговото качество, техническата съоръженост и квалификацията на персонала в съответното лечебно заведение.

Но най-важното – този подход гарантира, че парите ще вървят след пациента. Пациентите, а не правителството, не Министерството на здравеопазването ще раздели болниците на можещи и неможещи.Чрез този механизъм ще се повиши и качеството на медицинското обслужване на хората, към което ние се стремим.

В същото време новият подход във финансирането на болниците залага на баланса между качество и достъпност на медицинската помощ – т.е. това, което е необходимо на българския пациент. С резултатите от реално извършената работа вече се обвързва и заплащането на труда на лекарите, което също е един стимул за по-добра и по-качествена работа.

Тези основни промени имат и своята финансова подкрепа. В консолидирания държавен бюджет за 2004 г. за болнична медицинска помощ са предвидени с 52 милиона лева повече отколкото през 2003 година. За нас това е гаранция, че в системата няма да се случи прогнозираният от опозицията апокалипсис.

Г-жо Масларова, обръщам се към Вас като към колега–икономист - можете ли да ми отговорите как така болниците ще фалират през тази година, след като средствата за тях са повече отколкото през миналата година, а тогава те не фалираха? Уверявам ви - няма опасност от фалити на болници, но средствата ще отидат в тези болници, които работят.Това пък ще наложи всички болници, включително и общинските, да се преструктурират с оглед действителните здравни потребности на населението в дадения регион, а не просто да се “наливат” пари в тях.

Ние нямаше да можем уверено да пристъпим към тези промени в болничната помощ през тази година, ако не стъпвахме на създадената база от предишните три години на управление на правителството на НДСВ. В резултат от следваната от правителството политика и нашите действия през 2003 година ние отчитаме постигната финансова стабилизация на цялата система на здравеопазване и най-вече на болниците. Данните за приходите и разходите на болниците за последните три години категорично показват, че е налице устойчива тенденция за стабилизиране на финансовото състояние на болниците, за интензифициране на дейността им, за повишаване на общата използваемост на болничния капацитет, и в крайна сметка – за подобряване качеството на лечението.Тази тенденция на устойчивост позволи и за първи път през последните години да започне обновяване на медицинското оборудване и апаратура в болниците.

Още нещо, което правителството на НДСВ успя да постигне и което на вас, дами и господа и от лявата, и от дясната страна на залата не ви е известно от вашия управленски опит. За първи път от годините на демократичните промени болниците с държавно участие завършиха 2003 година без преходни задължения, без неразплатени задължения към доставчици. И това стана възможно именно защото правителството отчита изключителната важност на здравеопазването в общата си политика. И това ли вие наричате безотговорна политика?!

Дами и господа от опозицията, може би ще разберете част от проблемите в здравеопазването през тази година и търсените от правителството решения, ако вашите партийни представители в органите на местното самоуправление отговорят защо въпреки отпуснатите им допълнителни субсидии от правителството в края на годината те не разплатиха задълженията на общинските си болници? Как разходваха и къде са сега тези пари? Може би и затова дори вашите кметове са ви подвели, г-н Станишев. Иначе сигурно щяхте да знаете, че през миналата година Министерството на здравеопазването не е финансирало общинските болници и затова просто е нямало как да дадем “дори и стотинка” за болницата в Малко Търново.

Като министър на здравеопазването аз и моите колеги от министерството месеци наред много обстойно представяме пред обществеността промените във финансирането, управлението и организацията на болничната помощ през тази година, запознаваме ги с новите моменти. Проведохме срещи с директорите на всички болници – те са близо 200, които ние ще субсидираме тази година. Неведнъж се срещахме и с кметове и представители на местната власт. Затова или вашите експерти не са ви предали точно, или вие, дами и господа от БСП, не сте разбрали, но за мен е странно, че дни преди да внесете вота вие поискахте правителството да осигури специално финансиране за болниците в отдалечените, гранични, труднодостъпни райони. Закъсняхте с три месеца. Още при приемането на бюджета в края на миналата година ние обявихме, че сформираме такъв специален фонд и че съвместна работна група от експерти от Министерството на здравеопазването и Националното сдружение на общините в Република България разработва критерии за определяне на болниците, които ще бъдат допълнително подпомагани. Това вече също е факт. Специалното внимание към малките общински болници е още един израз на последователната политика на правителството за развитие на болничната система, като се отчитат потребностите на хората и се защитават техните интереси.

Само като спекулация мога да определя и мотива във внесения вот, че никой не лекува бедните и неосигурените. В случая оставям настрана такива “детайли” за опозицията, като факта, че социално слабите се осигуряват от държавата. Ще подчертая друг факт – че спешната помощ у нас е напълно безплатна за всички български граждани, независимо от социалния или осигурителния им статус. На никого не се отказва лечение в спешно състояние. Пак ще повторя - само за миналата година близо 1 700 000 българи са получили навременно лечение чрез “Спешна помощ”.

Не, дами и господа от опозицията, всичко това не е безотговорна политика.Това е политика, насочена към усъвършенстване на системата на здравеопазване, за подобряване на здравния статус на българските граждани.

Уважаеми народни представители,

Много са промените в здравеопазването, които предприе нашето правителство. Много са и резултатите от тях за подобряване на качеството на медицинско обслужване. Нашата политика винаги е била прозрачна за обществото, информирали сме както за проблемите, които възникват в сферата на здравеопазването, така и за предлаганите от нас решения. Най-отговорно търсим обществения консенсус по пътя на здравната реформа, особено с оглед на новите предизвикателства при присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

Надявам се, че дебатът по този вот ще помогне и на вас, дами и господа от БСП, да намерите своето място в този процес.

Благодаря ви за вниманието.

Сподели в: