Върни се горе

По предложение на министъра на здравеопазването Славчо Богоев на заседанието си на 30 октомври правителството прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България, Тази наредба бе приета с ПМС №81 от 8 април 2003 г. Позитивният лекарствен списък се разработва за първи път у нас и е един от основните инструменти за провеждането на националната лекарствена и здравна политика.

Одобрените промени целят да се преодолеят възникналите в хода по прилагането на нормативната уредба трудности в дейността на комисията по позитивния лекарствен списък. Големият брой подадени заявления и противоречивото тълкуване на някои разпоредби от сега действащата наредба обуславят необходимостта от подобряване на правната уредба, е един от изложените от министър Богоев аргументи. Изменението на наредбата ще допринесе и за по-голямо съответствие на разпоредбите на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

Промените в наредбата регламентират по-доброто структуриране на позитивния лекарствен списък. Той ще се състои от две части. Първата му част – част А, включва лекарствата, които задоволяват здравните потребности на населението, и са посочени по международни непатентни наименования (INN). Втората част – част Б, включва търговските наименования на лекарствени продукти, които са подредени съобразно доказателствата за тяхното качество, ефективност, безопасност и анализа на фармако-икономическите им показатели.

По този начин се внася яснота и прозрачност в работата на комисията по позитивния лекарствен списък, която въз основа на нормативно установени критерии и показатели определя кои лекарства да бъдат включени в позитивния лекарствен списък.

Приетите промени отчитат и необходимостта от удължаване на срока за определяне на първоначалния позитивен лекарствен списък, който изтече на 30 октомври. На притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти се дава възможност отново да подадат в кратък срок заявления за включване в първоначалния позитивен лекарствен списък. Според приетите промени в наредбата позитивният лекарствен списък трябва да е готов до 10 декември, заяви министър Богоев.

Сподели в: