Върни се горе

Завърши изпълнението на туининг проект за разработването и изграждането на моделни пилотни звена за спешна медицинска помощ, които са разположени на територията на областните многопрофилни болници във Враца и Смолян.

Това е първият от двата проекта за преструктуриране на две пилотни многопрофилни болници и реорганизиране на спешната медицинска помощ с цел подобряване на достъпа до здравеопазване за уязвими групи от населението. Проектите се реализират съвместно от Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите с финансовата подкрепа на Програма ФАР и са на обща стойност 5,4 млн. евро.

Проектът е от типа «туининг», стартира през май 2006 г. и приключи в края на март 2008 г. Той бе изпълнен от консорциум от испански и италиански експерти в сътрудничество с МЗ и е на стойност 1 млн. евро, от които 10% са предоставени от българска страна.

Проектът за преструктуриране на двете многопрофилни болници и развитие на спешната медицинска помощ е насочен към подобряване на достъпа на населението от двата региона до качествени медицински услуги като цяло, като акцентът е  поставен върху спешните медицински услуги. Целта е да се намалят смъртността, вторичните усложнения и нетрудоспособността, причинени от спешни медицински състояния и особено от сърдечно-съдови заболявания. Специално внимание се обръща на уязвимите групи и хората, живеещи в отдалечени и труднодостъпни райони, в т.ч. етническите малцинства и по-специално ромското население.

Пилотният проект обхваща многопрофилните болници с областни функции във Враца и Смолян и има за цел да бъде разработен модел за преструктуриране на спешните им приемни отделения.

При изпълнението на туининг проекта е направен преглед за реалните потребности от здравни услуги и анализ на необходимостта от промени в организацията на  медицински услуги в двете пилотни области. Създадена е ефективна, практична и опростена информационна система и електронна база данни за събиране и анализиране на нужната информация. На тази база е разработено предложение за преструктуриране на спешното медицинско обслужване в двата района. Анализът включва и препоръки за промени в съществуващото законодателство, чрез които да се подобри взаимовръзката между болничната и спешната медицинска помощ.

В рамките на туининг проекта са реализирани 37 дейности, в които са взели участие 37 експерти от Европейския съюз – 23 от Испания и 8 от Италия. Проведени са 2 семинара и 5 обучителни курса. Разработена е специална методология и са обучени 156 медицински специалисти от центровете и отделенията за спешна медицинска помощ, както и мениджърските екипи в двете болници и центровете за спешна медицинска помощ в Смолян и Враца. Сред медицинската общност са разпространени методически указания за поведение при гръдна болка, инсулт и комбинирани травми.

Определени са ромски лидери в двата района, хора, които да подпомагат здравните специалисти при работа с ромското население. Над 20 души са преминали през обучение за разясняване правата на пациентите, оказване на първа помощ, за възможностите, които предоставя здравната система, и др. В рамките на проекта се предоставя и техническа помощ за изготвяне на окончателните спецификации на медицинското оборудване за двете многопрофилни болници и спешните центрове.

Създаденият модел ще бъде реализиран с помощта на втори – инвестиционен проект, отново по програма ФАР на ЕС, и по-късно може да послужи за преструктуриране и модернизиране на системата за спешна медицинска помощ в цялата страната.

Вторият проект се изпълнява в момента и ще приключи до 30 ноември 2008 г. Общата стойност на апаратурата е 4, 4 млн. евро, от които 1,1 млн. евро са национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договорите е 8 месеца. За изпълнението на проекта са сключени 12 договора - за доставка на кардиологично и хирургично оборудване, на апаратура за образна диагностика, за белодробна механична вентилация, за наблюдение и инфузионна терапия, за кръвен анализ и др. Ще бъдат осигурени 12 реанимобила, 2 мобилни диагностични кабинета и 2 минибуса.

В двете болници се внедрява модерна система за архивиране и обмен на изображенията от образната диагностика. Тя ще може да предава по електронен път информацията до всички клинични отделения и ще подобри значимо ефективността на диагностиката и лечението на спешни състояния в двата района.

Реализирането на двата пилотни проекта ще създаде възможности в реални условия да се оценят силните и слаби страни на нова организация на спешната медицинска помощ преди нейното въвеждане в цялата страна. Проектът ще допринесе за прилагане на съвременните концепции за своевременност, последователност, качество и ефективност на спешната помощ в доболничната и болнична фаза.

Сподели в: