Върни се горе

На проведеното днес, 23 април, заседание на Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването бе обсъдена актуализираната програма на Правителството на Европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност 2008-2009 г.

В него взеха участие членове на Отрасловия съвет - заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев, председател на съвета, и представители на представителните синдикални и работодателски организации, експерти от Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване.

Актуализираната програма на правителството бе обсъдена на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество през миналата седмица, като бе взето решение обсъжданията по отделните области да продължат на ниво отраслови съвети към ресорните министерства.

„Дискусията днес ще допринесе за формирането на политиката на Министерството на здравеопазването през следващите години”, заяви заместник-министър Матеев.

Повишаване качеството на здравните услуги и тяхната ефективност е залегнало като основна цел в новата правителствена програма. Реформата във финансирането на здравеопазването предвижда увеличение на средствата, без да се увеличава общата осигурителна тежест; демонополизация и алтернативно финансиране на здравната система при спазване принципа на солидарността и подкрепа на всички социални групи в риск; създаване на Гаранционен фонд, който да осигури финансовата стабилност на здравноосигурителната система; стимулиране на пазара на медицински услуги и въвеждане на договорно начало с лечебните заведения и др.

Преструктурирането и ефективното управление на болничната помощ ще се осъществи с приемането на Националната здравна карта. Предлага се тя да е със задължителен характер, което ще допринесе за оптимизирането на лечебните заведения и създаване на програма за тяхното преструктуриране.

Предвидено е да бъдат разработени регламенти за осигурен достъп до здравеопазване чрез разработване на Етичен кодекс на здравноосигурителни фондове, развитие на информационни системи в здравеопазването и издаването на електронни здравни карти, създаване на медицински инспекторат, внедряване на телемедицината като средство за подобряване на медицинското обслужване в отдалечените и рядко населени райони и изследване и публикуване на резултатите от оценките на удовлетвореността на потребителите от услугите на здравноосигурителните фондове.
 
За повишаването на професионалната квалификация е предвидено да се усъвършенства принципът на продължаващото обучение на кадрите в системата от здравни специалисти, създаване на система за обучение и квалификация, отговаряща за променените изисквания, увеличаване на доходите на заетите в здравния сектор и увеличаване на приема на специалисти по здравни грижи и предоставяне на стимули за следдипломно обучение на сестринския персонал.

В дискусията по време на заседанието позициите на своите организации изложиха представителите на КНСБ, КТ „Подкрепа”, Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване, НЗОК.

Сподели в: