Върни се горе

Обучителните семинари са във връзка с изпълнението на:

- “Националната програма по профилактика на СПИН и ППБ 2001-2007 г.”;

- Съвместен проект на МЗ и Програмата за развитие към ООН;

- Изпълнение на 9-то Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерство на здравеопазването и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация.

1. От 8 до 10 ноември, в х-л «Плиска», София, ще се проведе семинар за акушер-гинеколозина тема: «Превенция и лечение на ХИВ/СПИН/ППБ, интегриране на превенцията на ХИВ/ППБ в първичната здравна помощ и заведенията по репродуктивно здраве».

Семинарът се спонсорира от Световната здравна организация. В него ще участват по двама акушер-гинеколози от десет общини в страната – Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Шумен, Търговище, Ст. Загора, Габрово, Благоевград и Казанлък.

Основни лектори ще бъдат преподаватели от Националния център по заразни и паразитни болести, Катедрата по дермато-венерология, МУ-София, Инфекциозна болница – София, ВВМИ, НЦН и други експерти.

Целта на семинара е да се запознаят акушер-гинеколозите от доболничната и болнична помощ със специфичните проблеми на превенцията и контрола на ХИВ/СПИН и полово предаваните болести; епидемиологичните данни за разпространението на ХИВ по света и у нас; диагностичните методи на изследване на ХИВ/СПИН/ППБ; принципите на пре- и следтестовото консултиране;

2. От 11 до 12 ноември, в х-л «Родина» - зала Струма, София ще се проведе семинар на тема: «Стратегическо планиране на национални институции по проблемите на ХИВ/СПИН/ППБ» за представители на министерствата, включени в Националния комитет по профилактика на СПИН и ППБ към Министерски съвет.

Семинарът се спонсорира от Канадската агенция за международно развитие. Участие в неговата работа ще вземат по трима представители на МОН, МТСП, МВтР, МВнР, МО, МТС и ММС. Основни обучители ще бъдат експерти от Канадската агенция за международно развитие.

Целта на семинара е да бъдат обучени представителите на министерствата, включени в Националния комитет по профилактика на СПИН и ППБ към Министерски съвет за разработване на стратегии, специфични за всяко отделно министерство, по изпълнението на Националната програма по профилактика и контрол на СПИН и ППБ 2001-2007 г.; изграждане на ефективни връзки на колаборация и взаимодействие между министерствата.

3. В периода 13-15 ноември в х-л «Родина» - зала Янтра, София ще се проведе семинар на тема: «Общинска политика по превенция на ХИВ/СПИН и местно стратегическо планиране».

Семинарът се спонсорира от Канадската агенция за международно развитие. В работата му ще участват 23 експерта от Програмата за развитие към ООН; Министерство на здравеопазването и НПО, които работят по проблемите на местното стратегическо планиране и превенцията на ХИВ/СПИН. Семиннарър е тип «обучение на обучители».

Крайната цел на трите обучителни семинара е изграждане на капацитет по проблемите на ХИВ/СПИН на национално и регионално ниво и на ниво гражданско общество.

За допълнителна информация д-р Тонка Върлева – Национален координатор по СПИН, тел.981 57 25, 93 01 243 и 93 01 274.

Сподели в: