Върни се горе

От 1 ноември тази година влизат в сила промените в Методиката за реда за субсидиране на болниците. Промените са утвърдени от Ръководството на Министерството на здравеопазването, след като бе направен обстоен анализ на прилагането и резултатите от действащата от началото на тази година методика за финансиране на лечебните заведения. Целта е да се прецизира и усъвършенства методиката, с което ще се подобри работата на болниците.

С одобрените промени се диференцират диагнозите в два класа заболявания, по които МЗ заплаща за извършената дейност от лечебните заведения. Това са VІ-та група - “Болести на нервната система и сетивните органи”, и ХVІІ-та - “Травми и отравяния”. Шеста група се разделя на три подкласа – болести на нервната система, очни заболявания и ушни заболявания. В група “Травми и отравяния” се обособяват осем подгрупи. Промените в нея се въвеждат поради недофинансирането на някои от случаите и свръхфинансирането на други диагнози при определената единна стойност за групата.

Промените позволяват по-прецизно да се отчитат заболяванията и по-адекватно, в зависимост от тежестта, те да бъдат заплащани.

С промените в методиката Министерството на здравеопазването въвежда и защитен механизъм в случаите на свръххоспитализация без доказана медицинска необходимост. Корекционният механизъм се прилага, ако болницата отчете 20% увеличение на преминалите болни, без да може да докаже тази свръххоспитализация след извършена проверка от МЗ. В тези случаи заплащането на болницата ще се намалява с 5% от стойността на съответната група диагнози. Според анализа на МЗ става дума за около 1% от лечебните заведения. Мярката ще даде възможност на директорите да установяват по-строг контрол в лечебните заведения.

Указанията за промените в Методиката за реда за субсидиране на болниците са изпратени на районните центрове по здравеопазване, които ще ги предоставят на съответните лечебни заведения за болнична помощ.

Сподели в: