Върни се горе

От 1 юли влизат в сила промени в Методиката за реда за субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие от Министерството на здравеопазването.

С тях допълнително се включват болници и дейности, за които МЗ ще заплаща. Промените целят да се подобри работата на лечебните заведения и заплащането за реално извършената от тях дейност.

След направените допълнения още три болници ще получават от МЗ средства за издадени експертни решения от ТЕЛК поради новооткрити ТЕЛК в тях с цел подобряване на организацията по експертиза на неработоспособността и намаляване на чакащите за решения. Това са общинските болници в Павликени, Козлодуй и Севлиево. За издаване на експертно решение от ТЕЛК МЗ плаща по 20 лв.

От 1 юли още една болница – Многопрофилната болница за активно лечение “Д-р Иван Селимински” в Сливен, ще получава заплащане от МЗ за извършена диспансерна дейност (по психиатрия).

За интензивно лечение допълнително средства вече ще получава и “Специализираната болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия” ЕООД.Тя се включва в списъка на болниците с интензивни легла в клиниките или отделения за интензивно лечение, за които МЗ заплаща.

Увеличава се средната стойност, заплащана от МЗ за преминал болен с диагноза активна туберкулоза.От 1 юли МЗ ще привежда на специализираните белодробни болници за активно лечение по 500 лв. (390 лв. досега) за тези пациенти.

От 1 юли МЗ ще заплаща отделно за всеки случай на трансплантация на тъкани и клетки. Досега такова заплащане бе предвидено за дейности по експлантация и трансплантация на органи. Промяната се прави след издаването на наредбата по Закона за трансплантация, която регламентира трансплантацията на тъкани и клетки, и направен анализ на възможностите и потребностите на системата за трансплантация на тъкани и клетки.

С промените в методиката МЗ ще заплаща по 800 лв. за трансплантация на роговица. Сумата ще се получава само от преобразуваните държавни и общински болници, получили удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация, че могат да извършват дейност по присаждане на очна роговична тъкан. Към момента такива са 7 болници. През 2004 г. у нас са извършени 132 трансплантации на роговици.

За автоложна трансплантация на стволови хемопоетични клетки МЗ ще заплаща на болниците, които я извършват, по 12 500 лв. на случай.

Субсидията от МЗ за алогенна трансплантация на стволови хемопоетични клетки (от донор в семейството или от неродствен донор) е 27 000 лв. Към момента две болници имат удостоверение от ИАТ за извършване на такава дейност.

По 2800 лв. ще заплаща МЗ за случаите на интракоронарна трансплантация на автоложни костномозъчни клетки при пациенти с масивен инфаркт на миокарда с елевация на ST–сегмента. Средства за тази дейност могат да получават 6 болници, които извършват интервенционални процедури извън тези заплащани от НЗОК по НРД 2005 г.

Дейностите по подготовка, изследване и проследяване на пациенти, на които са трансплантирани чернодробни клетки, ще се заплащат допълнително по 200 лв. за всеки пациент. Три са лечебните заведения, които имат удостоверение от ИАТ за извършване на дейност по присаждане на чернодробни клетки.

Сподели в: