Върни се горе

На 21 май 2004 г. изтича 6-месечният срок за подаване на заявления за регистрация на обектите за производство и търговия с храни по Закона за храните.

Регистрацията на обектите за производство и търговия с храни се извършва съгласно съгласно чл.12 от Закона за храните. Законът урежда условията и реда за производството и търговията на храни, изискванията към техния състав, опаковане, етикетиране и представяне, правата и задълженията на производителите и търговците. Регламентирани са правомощията на държавните органи за регулиране и контрол в тази област.

Законът за храните е обнародван на 15 октомври 1999 г., с изменения и допълнения от 21 ноември 2003 г. Според разпоредбите му в шестмесечен срок от влизането на закона в сила всички производители и търговци на храни подават заявление за регистрация пред районните хигиенно-епидемиологични инспекции или ветеринарно-медицински служби. Този срок изтича на 24 май 2004 г., но тъй като той е официален празник, реално последният работен ден, в който производителите и търговците могат да подадат документите си, е 21 май, петък.

Въведеният със закона регистрационен режим при производството и търговията с храни е изцяло хармонизиран със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Формулирани са условията и редът за регистрация на предприятията за производство и търговия с храни. За първи път освен предприятията-производители на регистрация подлежат и всички обекти за търговия с храни. Въвежда се изменение и за мястото на регистрация. От Министерството на икономиката то преминава на регионално ниво и ще се извършва от съответните регионални хигиенно-епидемиологични инспекции и ветеринарно-медицински служби. Регистрираните до промените в закона предприятия за производство на храни няма да повтарят процедурата, те се пререгистрират служебно по новия ред от съответните регионални органи.

В регионалните хигиенно-епидемиологични инспекции е създадена добра организация за улесняване при регистрацията на обектите за храни. Работи се на две смени, с удължено работно време.

Обобщените данни към 1 май 2004 г. за 21 региона в страната показват, че от подлежащите на регистрация в тях 80 356 обекта документи за регистрация са подадени за 32 776 обекта, или 41% от всички подлежащи. Регистрирани са 11 884 обекта, или 15% от подлежащите, а в процес на регистрация са 20 892 обекта.

За неспазване на изискванията на закона за регистрация на обектите след изтичането на 6-месечния срок контролните органи ще налагат съответните глоби и санкции.Съгласно Закона за храните глобите за производители на храни са от 500 до 1000 лв., при повторно нарушение – от 1000 до 1500 лв., като са предвидени и имуществени санкции от 1500 до 4000 лв. и затваряне на обекта. За търговските обекти санкциите по Закона за храните предвиждат даване на предписания със срок за изпълнение, глоби от 200 лв. и затваряне на обекта

Храните, тяхното качество и безопасност са сред приоритетните направления на правителството на България и Министерството на здравеопазването. Регламентът за тяхното производство и контрол е важен елемент в хармонизацията на нашето законодателство с европейските изисквания. Сред водещите принципи на Закона за храните са защита на здравето и интересите на потребителите.

Сподели в: