Върни се горе

Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите “медицинска сестра” и “акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” е приета днес, 16 ноември, с Постановление на Министерския съвет.
Новият документ отразява съвременните европейски и световни тенденции и изисквания в обучението по двете специалности по регулирани професии от професионално направление “Здравни грижи”.

Изискванията за придобиване на висше образование по двете специалности за образователно-квалификационна степен „бакалавър” са синхронизирани с директивите на Европейския съюз (77/452 ЕИО и 80/154/ЕИО) за взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други документи за професионална квалификация, както и с текстовете от Техническите адаптации към Договора за присъединяване на България към Европейския съюз.

Отразени са и промените в Закона за здравето, както и законовите, подзаконовите и административните разпоредби за придобиване на съответното образование в областта на сестринските грижи и акушерството.

Висше образование по двете специалности ще се придобива във факултети и/или филиали на висши училища, получили акредитация по реда на Закона за висшето образование. Студентите ще получават диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен «бакалавър» с професионална квалификация «медицинска сестра», съответно «акушерка», които ще им дават правото да упражняват професията «медицинска сестра», съответно «акушерка».

Наредбата предвижда обучението по специалността “медицинска сестра” да е с продължителност 4 учебни години и хорариум от 4600 часа, а за придобиване на степен “бакалавър” с професионална квалификация “акушерка” да е с продължителност 4 учебни години или не по-малко от 4735 часа.

Обучението в съответствие с новата наредба ще изисква допълнителни финансови средства от следващата учебна година, тъй като общата продължителност на обучението и общият хорариум се увеличават с 1 г.

Постановлението влиза в сила от 1 септември 2006 г. Студентите, приети преди влизането му в сила, продължават обучението си по актуализирани учебни планове и програми в съответствие с изискванията на наредбата.

Сподели в: