Върни се горе

   Министерство на здравеопазването утвърди Проект на Наредба за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки.

  Целта е да се гарантират високи стандарти за безопасност на храните, при производството на които се използват екстракционни разтворители. Въвеждат се позитивни списъци на разтворителите, които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки, критериите за тяхната чистота, условията за използването им и норми за максимално допустимите количества на остатъци от тях в храните.

   С наредбата се регламентират специфичните изисквания към информацията, свързана с разтворителите, която трябва да се отбелязва върху опаковката на продуктите и в съпровождащата ги документация.

   Наредбата се утвърждава на основание чл.6, ал.2 от Закона за храните.

   Приемането на наредбата е елемент от процеса на постепенно и пълно хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз в раздел”Свободно движение на стоки”, сектор “Храни”.

Сподели в: