Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев утвърди „Методично указание за микробиологична диагностика и лечение на туберкулозата”. То е разработено от работна група, сформирана със заповед на Министъра на здравеопазването, съставена от изтъкнати експерти в областта на диагностиката, контрола и лечението на туберкулозата.

Настоящото методично указание е в съответствие със съвременните международни стандарти, препоръките и ръководствата на Световната здравна организация.

„Методичното указание за микробиологична диагностика и лечение на туберкулозата” включва следните основни раздели:

І. Микробиологична диагностика на туберкулозата –  със следното съдържание: организационна структура на лабораторната мрежа в страната; контрол на качеството, осигуряване на качеството на работа в лабораториите и професионално тестване; управление на работата и въвеждане на унифицирани форми за цялата страна; лабораторна хигиена и техника на безопасност, дезинфекционни разтвори, унищожаване на отработените материали; мониториране на здравето на лабораторните служители; материали за микробиологично изследване за туберкулоза; транспорт на инфекциозен материал; микроскопско изследване за туберкулоза; културелно изследване за туберкулоза; видова идентификация на микобактериите; определяне на лекарствената чувствителност на М. tuberculosis complex; съвременни методи в микробиологичната диагностика на туберкулозата.

ІІ. Лечение на туберкулозата – със следното съдържание: стратегия и условия за ефективен контрол на туберкулозата; откриване на случаите; стандартизирани лечебни режими; лечение на хронични случаи и случаи с мултирезистентна туберкулоза; сътрудничество  към лечението; контролиране на пациента; туберкулоза при децата; снабдяване и употреба на противотуберкулозните лекарства; ХИВ-инфекция и туберкулоза.

Методичното указание е предназначено за всички медицински специалисти – микробиолози, пневмо-фтизиатри и медицински персонал, осъществяващи дейностите по диагностиката, лечението и профилактиката на това социално значимо заболяване, в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г. и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Сподели в: