Върни се горе

В неделя, 4 декември, в 9.30 ч. министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще открие Първия конгрес на съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти. Конгресът се провежда в зала 3 на НДК (ет. 7).

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски свиква конгреса в изпълнение на параграф 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, приет от Народното събрание на 20 май тази година.

По смисъла на този закон съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти е Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Конгресът трябва да избере ръководните й органи – Национален съвет, Управителен съвет, Контролна комисия, Комисия по професионална етика, Национален съвет по качество.

Сред законово регламентираните функции на Асоциацията са да определя условията и реда за вписване в регистрите на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и правилата за издаване на сертификат за квалификация по професията. Организацията приема Кодекс за професионална етика на съсловието, изработва Правила за добра практика, които се утвърждават от министъра, и контролира спазването на тези документи.

Обучението на медицинските сестри и акушерките у нас е един от основните моменти, които трябва да се хармонизират съгласно изискванията на директивите на Европейския съюз. За синхронизирането на нормативната уредба за тези две регулирани професии от професионално направление „Здравни грижи” Народното събрание прие изменения в Закона за здравето. През ноември Министерският съвет утвърди наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите “медицинска сестра” и “акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Съгласно новата наредба общата продължителност на обучението се увеличава с 1 година и става 4 години, като обучението по специалността “медицинска сестра” е с хорариум от 4600 часа, а за професионална квалификация “акушерка” - не по-малко от 4735 часа. Тази промяна влиза в сила от 1 септември 2006 г.

От датата на присъединяване на България към ЕС влиза в сила приетата от правителството през ноември Наредба за признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за професионална квалификация по медицинска професия и за специализация в областта на здравеопазването. Сред регламентираните в нея изискванията са и тези за признаване на професионална квалификация за упражняване на професиите медицинска сестра и акушерка.

Сподели в: