Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев подписа Инструкция до болниците в страната за общите правила, към които те трябва да се придържат при провеждането на обществени поръчки за доставка на лекарства по Закона за обществените поръчки.

С инструкцията се цели подобряване на лекарствоснабдяването на болниците, своевременното и ритмичното им осигуряване с медикаменти и консумативи, както и оптимизиране на взаимоотношенията между страните по процедури по Закона за обществените поръчки.

Инструкцията е изработена в отговор на ангажиментите, които министър Богоев пое след проведените от него няколко срещи с производители и дистрибутори на лекарства.

Министър Богоев препоръчва на болниците не по-късно от 10 дни да се свика заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което да бъдат разгледани и утвърдени Правила за провежданите процедури за доставка на лекарства по реда на ЗОП. Те трябва да са съобразени с действащия в момента Закон за обществените поръчки и валидни до влизането в сила на новия закон (обн. “Държавен вестник”, бр.28 от 2004 г.).

В двуседмичен срок ръководствата на болниците трябва да уведомят писмено Министерството на здравеопазването за предприетите действия.

С инструкцията се решават два основни проблема,свързани с доставките, отчитането и заплащането на лекарствата, които в момента при някои случаи създават напрежение на лекарствения пазар.

Министър Богоев препоръчва на болниците в решението за откриване на процедура за доставка на лекарства и консумативи да обявяват, че заплащането на доставените количества се извършва на два пъти. Болниците трябва да платят 20% от договорената стойност в срок до 20 дни след представянето на предвидените в договора документи. За останалата сума (80% от задължението) разплащането трябва да стане в границите между 45 и 90 дни, колкото е падежният период. С инструкцията 90 дни стават максималният препоръчителен падежен период. Досега в действащите договори се е допускало офериране на срок от над 365 дни, което е затруднявало търговците на едро.

С инструкцията на министър Богоев се препоръчва критерият “отложено плащане” да не участва в общата оценка за крайното класиране на подадените оферти.

Изискваният остатъчен срок на годност за договаряните медикаменти трябва да бъде съобразен с конкретните потребности на лечебното заведение и минималният срок да бъде определен в тръжната документация, се определя още в инструкцията на министъра на здравеопазването.

Друга разпоредба в нея е, че в проектодоговора, приложен към документацията, задължително трябва да бъде фиксиран срокът на действие на договора.

Новите условия при провеждането на обществените поръчки за доставка на лекарства ще важат за предстоящите търгове и няма да се отнасят за вече подписаните, действащи и валидни договори.

С препоръчаните от министъра на здравеопазването Славчо Богоев нови правила вече са запознати заинтересованите страни – дистрибуторите на лекарства и лечебните заведения.

Сподели в: