Върни се горе

Пътищата за подобряване възможностите за достъп до здравеопазване, необходимите мерки за преодоляване на проблема със здравнонеосигурените лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, е основна тема на работна среща днес, 21 юли.

Тя се организирана от Министерството на здравеопазването със съдействието на Институт “Отворено общество” и в нея участват представители на държавната администрация, неправителствени организации, общини, лекари, медиатори.

В работната среща участват д-р Матей Матеев, заместник-министър на здравеопазването, д-р Светлана Спасова, директор на дирекция “Национална здравна политика”, д-р Маша Гавраилова, началник отдел “Опазване на общественото здраве” и координатор на Плана за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, експерти от Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция по приходите, Агенцията за социално подпомагане.

Работната среща е част от действията, които правителството и в частност Министерство на здравеопазването предприемат за покриване от страната ни на политическите критерии за членство в ЕС. Тя е и в изпълнение на приетата през 2005 г. от правителството Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и План за действия към нея 2005 – 2007 г.

В изпълнение на Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, и по проекта по програма ФАР “Образователна и медицинска интеграция на уязвими малцинствени групи със специален фокус върху ромите”, ще бъде разработена програма за обучение на студенти в медицинските университети и колежи за по-успешна работа с лица от ромски произход, както и учебна програма за образование на медиаторите в медицинските колежи.

За реализация на заложените в стратегията и плана дейности до края на 2006 г. Министерството на здравеопазването ще получи 2 мобилни флуорографа и 5 мобилни кабинета за педиатрични прегледи и извършване на имунизации в отдалечени населени места и махали.

По втори проект по Програма ФАР - “Подобряване положението на уязвими етнически малцинства със специален фокус към ромите”, беше извършено проучване на условията, при които се предоставят медицински услуги на ромското население. На база на резултатите от проучването в четири области в страната – Монтана, Добрич, Пазарджик и Ямбол, ще бъде доставено мобилно медицинско оборудване, включващо 10 медицински коли със специализирана апаратура за извършване на прегледи в извънболнични условия.

В изпълнение на Плана за действие към Здравната стратегия ще се провеждат профилактични прегледи на място в кварталите, населени предимно с български граждани от ромски и турски произход, от екипи, снабдени със специализирано оборудване и транспорт. От началото на август започват профилактични гинекологични прегледи с мобилен кабинет на около 500 жени в района на Царево, Ахтопол и Синеморец, които поради факта, че не са здравно осигурени, не са обхванати с профилактични прегледи, а и в посочените населени места няма постоянно работещ гинекологичен кабинет.

Дейностите, които МЗ извършва на локално ниво чрез своите структури – регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ) и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), са ориентирани основно към повишаване на здравните знания за предпазване от най-разпространените заболявания и осигуряване достъп до здравна информация. Имунизационните кабинети към РИОКОЗ извършват необходимите имунизации на децата, които нямат личен лекар. Организират се беседи и разговори с младите хора с ромски и турски произход на теми, свързани с правилното отглеждане на децата, предпазване от нежелана бременност и полово-предавани инфекции, преодоляване на широко разпространените рискови фактори като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и употреба на наркотични вещества. Тези дейности се реализират съвместно с неправителствени организации и със съдействието на лидерите на съответната общност. Значителни успехи в тази насока са постигнати в Монтана, Добрич, Стара Загора, Пловдив, Ловеч, Пазарджик.

Изключително важен е и въпросът за възможностите, които осигурява професията “медиатор” и как тя може да се използва най-ефективно за връзка между предоставящите здравни услуги и лицата в неравностойно положение, за ролята на медиатора да предоставя знания и опит на нуждаещите се за предпазване от най-разпространените заболявания, за съвместните действия на медиаторите и структурите на здравеопазването като регионалните центрове по здравеопазване и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве.

Сподели в: