Върни се горе

Във връзка с провеждащите се в София и други градове на страната протести на лекари и медицински сестри и обявените искания, ръководството на Министерството на здравеопазването отново заявява категорично, че провежда политика, насочена към подобряване на достъпа и качеството на медицинската помощ на всички български граждани, към модернизиране на здравната система в съответствие с изискванията и практиката в ЕС.

Ръководството на МЗ нееднократно е поставяло пред обществото необходимостта от увеличаване на финансовия ресурс в здравната система като един от факторите за подобряване на качеството на оказваните услуги. МЗ работи за извършване на структурна реформа в здравеопазването, за да може здравната мрежа да стане по-ефективна и да отговаря по-адекватно на нуждите на хората.

Тези принципи и позиции са залегнали в провежданата от МЗ политика, както и в разработената Национална здравна стратегия до 2013 година. В този смисъл исканията, поставяни от организаторите на протестите – Българския лекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, са не само в съответствие с дългосрочните цели на МЗ, но те вече се и реализират.

Като част от тях могат да се посочат предприетите от МЗ действия за финансова стабилизация на здравната система, поставените пред лечебните заведения изисквания за строга финансова дисциплина и за по-ефективно използване на наличните средства. Въведени бяха по-стриктни ред и правила в здравната система и се засили контролът по спазването им. За последните две години финансовият ресурс, който държавата отделя за здравеопазването, се увеличи с близо половин милиард лева. Въпреки това МЗ отчита, че финансирането на системата е все още недостатъчно, поради което застъпва идеята за повишаване на дела от брутния вътрешен продукт, отделян за здравеопазване. Необходимо е увеличаване на инвестициите в сектора, основно за модернизиране на лечебните заведения, което ще бъде подпомогнато и със средства от структурните фондове на ЕС.

Като етап от преструктурирането на болничната помощ започна реформа в спешната медицинска помощ. Със създаването на спешни отделения към болниците се цели спешната помощ да стане по-качествена и по-достъпна за пациентите.

МЗ предприе реални промени в системата за следдипломна квалификация и специализация на лекарите, като за първи път от години въведе заплащане от държавния бюджет на лекарите-специализанти.

Ръководството на МЗ смята, че съществуващите в здравеопазването проблеми могат да бъдат решени не с конфронтация, а с обединените усилия на държавни институции, неправителствени и съсловни организации, научната общност, цялото общество. За подобряване на здравеопазването в България са необходими не лозунги и противопоставяне, а конструктивен подход и обществен консенсус.

Сподели в: