Върни се горе

Министерството на здравеопазването обяви процедура за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения чрез Револвиращия инвестиционен фонд. Право да кандидатстват имат всички лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения, които имат сключени договори за извършване на медицинска дейност с НЗОК, като приоритет в стартиращата втора фаза на фонда е болничният сектор. Срокът за подаване на заявките е 31 януари 2006 г.

Заявките на лечебните заведения за участие в стартиралата процедура трябва да съдържат описание на оборудването, което желаят да бъде закупено, като обосноват неговата необходимост и възможността то да бъде надлежно изплащано. Приоритет при избора ще имат заявки на лечебни заведения, които са финансово стабилни и които кандидатстват за оборудване, което ще подобри дейността във вече съществуващи структури. Те трябва да разполагат и с обучен персонал. Към заявките трябва да бъдат приложени техническите характеристики на желаната апаратура и ориентировъчната й стойност.

Заявките трябва да бъдат предадени до 31 януари в Звеното за управление на Проект „Реформа в здравния сектор”. Експертна група на МЗ ще ги обобщи, след което ще бъде проведена централизирана международна тръжна процедура за доставка на оборудването. За целта фондът разполага с близо 6 млн. евро.

Револвиращият инвестиционен фонд бе създаден в рамките на Инвестиционната програма на Министерството на здравеопазването по Проект „Реформа в здравния сектор”, финансиран по заемното споразумение между Световната банка и България. Фондът е финансов инструмент, чрез който се предоставя безлихвен финансов лизинг на лечебни заведения с цел инвестиции в медицинска инфраструктура – медицинско оборудване, обзавеждане и ремонтни дейности.

Основната цел на фонда е да се създаде устойчива схема на инвестиции в системата на здравеопазването, базирани на обективен анализ на потребностите, адекватно планиране и готовност на лечебните заведения за поемат финансови ангажименти. Дейността на фонда се основава на ясни критерии и прозрачни процедури при избор на получателите, ефективно управление и спазване на финансова дисциплина, постигане на оптимално качество на финансираните проекти.

Фондът стартира през ноември 2004 г. През първата фаза на 29 лечебни заведения бе предоставена възмездно медицинска апаратура за около 4,5 млн. евро. Към момента постъпилите от тях месечни вноски в Револвиращия инвестиционен фонд, с които те изплащат полученото оборудване, са за близо 1,5 млн. лв.

Сподели в: