Върни се горе

В петък, 4 ноември, Министерството на здравеопазването и Делегацията на Европейската комисия в България организират конференция във връзка със стартирането на туининг-проект по Програма ФАР “Подпомагане на прехода от институционализирана психично-здравна помощ към модел на психиатрия в общността”.

Конференцията ще започне своята работа в 9.30 ч. в конферентната зала на хотел „Форум” (бул. „Цар Борис ІІ”І, № 41).

В нея ще участват представители на МЗ, Националния център по опазване на общественото здраве, ръководителят на направление “Малцинства, здравеопазване и социално включване” към Делегацията на Европейската комисия в България г-н Юрген Бекер, ръководителят на проекта г-жа Ан-Мари Груев от Националния център за изследване и развитие на благосъстоянието и здравето (STAKES), Финландия.

Реализацията на туининг-проекта започна на 1 октомври 2005 г. Той се финансира по програма ФАР на ЕС “Подпомагане прехода от институционализирана психично-здравна помощ към модел на психиатрия в общността” и се осъществява от Министерство на здравеопазването и Националния център по опазване на общественото здраве, и от Националния център за изследване и развитие на благосъстоянието и здравето (STAKES) във Финландия. Финансирането на проекта от Европейската комисия е в размер на 350 000 евро, а от България – в размер на 34 880 евро.

Туининг-проектът “Подпомагане прехода от институционализирана психично-здравна помощ към модел на психиатрия в общността” ще подкрепи усилията, насочени към реформа в системата на психично-здравните грижи в България, в съответствие с принципите на модела на психиатрия в общността.

Проектът се реализира в 5 основни компонента. С реализацията му ще се създаде рамка и база за развитие на модела за психично-здравна помощ в общността. Ще бъде разработена стратегия за преход от институционализиран модел към модел на психично-здравна помощ в общността, ще бъдат подкрепени пилотни проекти в тази насока.

Ще се анализират, оценят и развият съществуващите учебни модули и програми за медицинските специалисти в медицинските университети, които ще работят по модела на психиатрия в общността. Предвижда се да се изготви план за въвеждане на обучение по модела на балансирана психично-здравна помощ в общността, ще се проведе обучение на обучаващи по психиатрия в общността.

Ще се създаде база данни за целите на управлението на психично-здравната помощ, която включва модел за усъвършенстване на управленската информационна система за психичното здраве и усъвършенстване на практики в психично-здравната помощ. Ще бъде подготвен план за осъществяване на дейности, свързани с психично-здравна помощ и превенция на психичните заболявания.

Реформата в областта на психичното здраве е сред водещите приоритети на националната здравна политика. Подобряването на психичното здраве чрез въвеждане на съвременните принципи за профилактика и лечение на психичните заболявания е един от основните управленски приоритети в политиката на Министерството на здравеопазването.

В съответствие с европейските критерии дейността на МЗ е насочена към въвеждане на нов модел за психично-здравна помощ – т. нар. психиатрия в общността. Целта е да се изградят алтернативи на съществуващата сега институционализирана психично-здравна помощ, за социалната подкрепа на обществото и участието на хората с психични разстройства по пълноценен начин в гражданския процес.

Туининг-проектът е част от реализацията на този управленски приоритет. В неговата основа е идеята в България да се установи психиатрия в общността вместо психиатрия, основана на болници. Хората с психични проблеми ще бъдат насочвани предимно към центрове за психично здраве в общността, които имат много различни услуги: традиционна психиатрична помощ, психосоциална рехабилитация, трудова терапия, защитен дом и т.н.

Пилотният модел - първият дневен център за психично здраве в общността, бе официално открит през април тази година в Благоевград и вече доказва своите предимства като ефективност, икономичност и хуманност. Той е предназначен да обслужва болни с хронични психични разстройства, които в резултат от боледуването си са загубили социалните си умения, уменията си за самостоятелен живот и поради това са изолирани от естествената среда, в която са живели. Оказваните услуги в центъра са насочени основно към социална рехабилитация, като ще бъде осигурена периодична консултация от специалист-психиатър. Подобни центрове има изградени в много от европейските страни.

Сподели в: