Върни се горе

С решение от 7 февруари състав на Софийския районен съд (СРС) отхвърли като неоснователен и недоказан иска на “Търговска лига – Национален аптечен център” АД срещу решението на министъра на здравеопазването за определяне на доставчик на четири медикамента за лечение на онкологични заболявания.

Решението се отнася за продуктите Zolendronic acid 4 mg /с търговско наименование Zometa/ powd. inf. 4 mg + solv. 5ml, Octreotid 20 mg /с търговско наименование Sandostatin LAR/ powd. inj. 20 mg + solv., Imatinib 100 mg /с търговско наименование Glivec/ caps.100 mg x 120 и Letrozole 2,5 mg /с търговско наименование Femara/ tabl.film 2.5mg x 30. Процедурата за доставката им бе проведена в края на 2004 г. като част от осигуряването на нововключените лекарства в Наредбата за реда за предписване и получаване на скъпоструващи лекарства, заплащани от републиканския бюджет.

“Търговска лига” бе отстранена от участие в откритата процедура, тъй като не е представила пет от задължително изискваните документи съгласно Закона за обществените поръчки и условията за участие в търга. Пред съда “Търговска лига” оспорва законността на отстраняването й, както и решението на министър Славчо Богоев, с което след проведената процедура за доставчик на четирите лекарства е определена фирма “Медитекс 2004” ЕООД.

СРС намира за неоснователни доводите на “Търговска лига”, че е отстранена от участие в процедурата в нарушение на закона. Не са доказани и твърденията й, че класираният кандидат “Медитекс 2004” не отговаря на изискванията, обявени от възложителя - Министерство на здравеопазването.

Съдът е установил безспорно, че подадената от “Търговска лига” оферта не е съобразена с изискванията по Закона за обществените поръчки. Фирмата не е представила гаранция за участие в процедурата, както и други 4 изисквани документа, поради което офертата й е непълна и не отговаря на обявените условия от възложителя.

Като неоснователни съдът определя и доводите на “Търговска лига”, че не са спазени критериите за оценка на офертите. Съдът приема, че “Търговска лига” е била отстранена законосъобразно от участието си в откритата процедура, затова нейната оферта не е подлежала на разглеждане и класиране, пише в мотивите към решението на СРС.

С решението си СРС обявява за неоснователни доводите на “Търговска лига”, че обявената за победител в търга фирма “Медитекс 2004” е класирана в нарушение на закона, тъй като не била представила всички посочени документи за участие – например счетоводен отчет и баланс. Съдът приема, че като новоучредено дружество съгласно Закона за счетоводството фирмата не е задължена да съставя такъв счетоводен отчет. Фирма “Медитекс 2004” е представила изискваната от възложителя банкова гаранция и чрез нея е установила финансовите си възможности за изпълнение на поръчката, каквато гаранция “Търговска лига” не е представила. Класираната на първо място фирма отговаря на изискванията за участие в процедурата и по отношение представянето на пълномощно за доставка на четирите продукта, както и по отношение наличието на условия за извършване на дистрибуция на лекарствата, съответстващи на нормативните разпоредби.

Още на 18 януари Софийският градски съд отмени спирането на сключването на договори за доставка на четирите онколекарства, като уважи жалбата на Министерството на здравеопазването срещу постановеното от Софийския районен съд спиране на решението на министъра на здравеопазването за определяне на доставчик. В определението си СГС счита, че искането за спиране засяга правата на пациентите, за чието лечение са необходими лекарствата, договорени с проведената от МЗ процедура.

След произнасянето на Софийския градски съд отпаднаха пречките за сключване на договорите с класираната на първо място фирма “Медитекс 2004” и за осигуряването на своевременната доставка на посочените медикаменти до пациентите. Заявките за доставка на четирите онколекарства в лечебните заведения в страната се изпълняват от последната седмица на януари.

Сподели в: