Върни се горе

Министерството на здравеопазването приключи процедурата за договаряне за възлагане на обществена поръчка за доставка на допълнителни количества лекарства за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по Наредбата за реда на предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет.

Процедурата бе проведена на 31 януари и обхваща 35 лекарствени продукта. Сред тях са основно продукти за лечение на онкологични заболявания, заболявания на кръвта, СПИН, бъбречно-трансплантирани. Това са еритропоетин, винбластин, паклитаксел, доцетаксел, селсепт, золадекс, неупоген, граносайт, криксиван, фортовазе и други.

Договорените доставки са на обща стойност 2,4 млн. лв.

След изтичането на определения от закона срок за обжалване бяха сключени договорите за доставка и връчени заявките за разпределение на медикаментите на доставчиците.

Всички доставки на необходимите количества лекарствени средства за крайните получатели (лечебни заведения) в страната се осъществяват по подадени от тях заявки на всеки два месеца. С новите договори от началото на следващата седмица започва доставката на лекарства за следващия двумесечен период (март-април).

В рамките на бюджета на МЗ за 2004 г. средствата за лекарства по централна доставка са усвоени изцяло. С извършеното през декември 2004 г. разпределение бяха осигурени достатъчни количества лекарства, заплащани по реда на наредбата, за първите два месеца на 2005 г.

След проведената процедура се осигуряват нови доставки на медикаментите за лечение на онкологични заболявания таксол и таксотер. До средата на декември 2004 г. МЗ направи две заявки за по три курса животоподдържащо лечение на таксол, което покрива нуждите на пациентите за 2,5 месеца.

През 2004 г. Министерството на здравеопазването договорира и достави на 100% тамоксифен и изпълни напълно заявките на лечебната мрежа. За 2005 г. няма заявени количества от този медикамент от нито едно лечебно заведение за месеците януари-февруари.

На 100% са покрити нуждите на онкологично болните от фарморубицин. Договорите за доставката на съответните количества до онкологичните диспансери за януари-февруари 2005 г. са връчени на фирмите през декември 2004 г. и към момента във всички лечебни заведения – крайни получатели на лекарството, има налични количества от него.

От Комисията за разпределяне на скъпоструващи лекарства в момента се отпуска и лекарственият продукт Eloxatin, който покрива действието на лекарствения продукт Кампто, с което се задоволява нуждата на пациентите от ефективно лечение и нито един български граждани няма да остане без най-доброто за него лечение.

В сключените договори след проведената на 31 януари процедура е и медикаментът за бъбречно-трансплантирани СеllСерt.От него ще бъдат разпределени40 000 капсули, които ще задоволят нуждите на пациентите до края на април. В понеделник, 21 февруари, количествата ще бъдат доставени до крайните получатели – МБАЛ "Александровска" (38 000 капсули), Специализираната болница за активно лечение по детски болести (1000 капсули), Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания (1000 капсули). За периода до края на февруари по линия на централизираните доставки бяха осигурени общо 65 000 капсули СеllСерt.

С проведената процедура се осигурява и необходимият за лечение на хемофилия от рекомбинантен фактор VІІа. Наличните досега количества бяха разчетени да задоволят нуждите на болните до края на февруари.

През следващата седмица в Агенцията за обществени поръчки ще бъде обявена процедурата за договаряне на лекарствата, включени в наредбата на МЗ, за 2005 г.

През септември 2004 г. министърът на здравеопазването Славчо Богоев утвърди Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет. С промените се увеличиха възможностите за осигуряване на скъпоструващо лечение на нуждаещите се, като се разшири обхватът на медикаментите, използвани за лечение на редица сериозни заболявания. В новата наредба, наред с включените до този момент 102 лекарства по международни непатентни наименования (120 търговски наименования) влязоха29 нови лекарства по международни непатентни наименования.

От утвърдените нови медикаменти в наредбата за скъпоструващо лечение най-много са предназначени за онкологични заболявания - нови препарати за лечение на рака на млечната жлеза и простата, на колоректалните и овариалните карциноми, тумори на централната нервна система и др. Сред лекарствата с особено важно значение за много онкологично болни са съвременните широкоспектърни медикаменти като Imatimib /Glivec/, Capecitabin /Xeloda/, Temozolamid /Temodal/, Letrozol /Femara/, Zoledronic acid, Ibandronic acid и Lipozomal doxorubicin. За първи път са въведени препарати за лечение на апластичната анемия (вид разновидност на злокачествените заболявания), за която досега не са осигурявани необходимите лекарства по линия на Наредба 23.

През декември 2004 г. бе проведена процедура за договаряне на нововключените лекарства и от януари 2005 г. те се получават от нуждаещите се пациенти.

Сподели в: