Върни се горе

С промени в нормативната уредба и дейността си Министерството на здравеопазването е изпълнило голяма част от препоръките в одитния доклад на Сметната палата. Много от мерките са предприети далеч преди изготвянето на одитния доклад. От 1 януари 2007 г. влязоха в сила нови Правила за реда и начина на планиране, разпределяне, разходване и отчитане на средствата за лекарствени продукти и медицински изделия.

Това заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в отговор на въпрос от народния представител Ваньо Шарков относно лекарствената политика през 2007 г. по време на парламентарния контрол днес, 19 януари.

Одитният доклад на Сметната палата е за периода 2001 – 2005 г. Той не засяга сегашното правителство и ръководство на Министерството на здравеопазването и вината за допуснатите пропуски не може да бъде на настоящото ръководство на Министерството на здравеопазването, подчерта министър Гайдарски. В отговора си той изброи редица от предприетите мерки за подобряване на реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет.

През ноември 2005 г. е приета Наредба №34, в която за първи път са посочени кодовете на отделните групи заболявания по МКБ 10-та ревизия, както и конкретните диагнози, за които се осигурява лечение.

За първи път са въведени референтни стойности за единица лекарствено вещество, т.е. определяне на най-ниска цена на дадено лекарство. Това даде възможност в рамките на определените от бюджета средства да се закупят по-големи количества лекарства за болните през 2006 г., категоричен бе министърът.

През април 2006 г. е сформирана комисия за извършване на текущ контрол по спазване изискванията на Наредба №34. През май същата година са приети методични указания, които ясно определят правомощията по осъществяване на контролните функции на МЗ, Регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ) и ръководителите на лечебните заведения.

В МЗ постъпва ежемесечна информация от лечебните заведения, крайни получатели по Наредба №34, за количествата получени и изразходвани лекарства, както и за броя на лекуваните пациенти. РЦЗ извършват ежемесечни проверки – планови или по сигнали, в лечебните заведения. От комисията на МЗ са извършени проверки в лечебните заведения, някои от които съвместно с представители на пациентските организации и медиите. Резултатите от тях са оповестени публично.

За контрол при лечението на пациентите по определени терапевтични схеми със скъпоструващи иновативни лекарства в МЗ е създадена Централна експертна комисия за поименно разпределяне на скъпоструващите медикаменти. В нея влизат водещи специалисти – онколози в областта на химиотерапията, и експерти на МЗ. Заседанията на комисията се провеждат всяка седмица, което осигурява своевременно лечението на пациентите, обясни министър Гайдарски. През периода 2001 – 2004 г. комисията е заседавала веднъж месечно.

Сред предприетите мерки е и подписаното през 2006 г. споразумение между МЗ и НЗОК за обмен на информация и съвместни действия по осъществяване на контрола върху рационалното изразходване на лекарствените продукти.

Министър Гайдарски съобщи и че в МЗ се работи за изграждането на нова информационна система за прецизен контрол върху целия процес по осигуряване лечението на пациентите по заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, със средства от държавния бюджет.

Всички тези мерки са предприети преди одитния доклад на Сметната палата, подчерта в заключение министър Гайдарски.

Сподели в: