Върни се горе

Близо 90% от хората, които през 2005 г. са ползвали административни услуги, предоставяни от Министерството на здравеопазването, са удовлетворени от качеството на обслужване и съдържанието на информацията, която са получили от експертите на МЗ. 44% от гражданите дават оценка “отличен” на обслужването на принципа “едно гише”, 44% го оценяват като “добро”.

Това показват резултатите от анкетното проучване за достъпа и качеството на административните услуги в Министерството на здравеопазването. То бе извършено в изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация от присъединяване към интегриране 2003-2006 г. Целта е да се улеснят всички граждани в търсенето и предоставянето на необходимата им здравна информация.

Предоставянето на качествени административни услуги, подобряването на ефективността на организацията на работа за осигуряване на информация и услуги по бърз, прозрачен и достъпен начин, е сред приоритетите в дейността на МЗ.

80% от хората, потърсили МЗ през миналата година, са ползвали неколкократно услугите на администрацията. 68% от анкетираните смятат, че информацията за предлаганите административни услуги е леснодостъпна, ясна и разбираема. Според 48% от гражданите информацията, която получават от служителите „на едно гише”, е изчерпателна, а 40% биха искали тя да е по-подробна. 84% от гражданите твърдят, че служителите от звеното за административно обслужване на МЗ се отнасят с уважение към тях.

На базата на резултатите от анкетното проучване МЗ актуализира приетата през миналата година Харта на клиента, в която е включена подробна информация за целите и структурата на ведомството и описание на всички административни услуги и процедури. Разписан е механизмът за подаване на молби и жалби, както и контролът от страна на потребителите. Посочени са всички канали за достъп до информация – „едно гише”, деловодство, пощенска кутия в приемната, Книга за предложения, жалби и молби, интернет-страницата на МЗ и получаване на експертно мнение от служителите във ведомството.

Сподели в: