Върни се горе

На заседанието си днес, 24 март, Министерският съвет предостави на Министерството на здравеопазването допълнителни средства в размер на 15 млн. лв. Те са предназначени за финансиране на структуроопределящи инвестиционни проекти и доставки на специализирана медицинска апаратура за лечебните заведения, както и за изпълнение на националните програми. Целта е да се разшири достъпът и да се подобри качеството на болничната помощ в страната.

С 2,8 млн. лв. от отпуснатите допълнителни средства ще бъде закупена високоспециализирана медицинска апаратура по национални програми. Това включва закупуването на мамографски апарати по Националната програма за профилактичен онкологичен скрининг на стойност 1,5 млн. лв. Многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” във Варна ще получи 3 млн. лв. за оборудване на кардиохирургия. За закупуване на необходимата апаратура за Многопрофилната болница за активно лечение в Разград са предвидени 500 000 лв., а за МБАЛСМ “Пирогов” – 750 000 лв. “Пирогов” ще разполага с още 300 000 лв. за медицинска техника.

Пребазирането на АГ-клиниката на МБАЛ в Русе ще бъде финансирано с 1 млн. лв. от допълнителните средства. Същата сума се предоставя и на болница “Света Екатерина”. За ремонт на кухненския блок на областната болница в Ловеч се осигуряват 100 000 лв. Болница “Царица Йоанна” в София получава 50 000 лв. за закупуване на контейнери за стерилизация. Със същата сума Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести “Света София” ще разполага за разплащане на извършен ремонт за настаняване на детската клиника. Областната болница в Търговище получава 100 000 лв., за да оптимизира енергийно си стопанство.

Допълнителните средства се предоставят от резерва за структурни реформи, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването, с който са утвърдени капиталови разходи в размер на 39 млн. лв. От тях 3 млн. лв. са финансирани от субсидии и 36 млн. лв. са целеви разходи по държавни инвестиционни заеми и външни кредитни споразумения. Тази финансова рамка за дълготрайни материални активи води до невъзможност да се реализират инвестиционните проекти за преструктуриране на болничния сектор и да се изпълнят приетите национални програми за превенция и лечение на социалнозначими заболявания.

В съответствие с програмата на правителството в областта на здравеопазването и за постигане на съвременни стандарти на диагностика, лечение, профилактика, рехабилитация и осигуряване на широк пакет от медицински услуги, е необходимо чувствително да се подобри съществуващата морално и технически остаряла материална база.

В средносрочната инвестиционна програма на МЗ е предвидено обновление и модернизация на наличния сграден фонд на лечебните и здравните заведения в страната и осигуряване на съвременна високотехнологична апаратура и техника за реализиране приетите национални здравни програми.

През 2005 г. потребностите, обезпечаващи планираните доставки по националните програми, възлизат на 11,7 млн. лв., а общата стойност на преходните обекти, които ще бъдат въведени през тази година, е близо 8 млн. лв.

Сподели в: