Върни се горе

Министерството на здравеопазването е готово с промени в Наредба № 31 за следдипломно обучение в системата на здравеопазването. Промените са изготвени по предложения на съсловните организации - БЛС и ССБ, на висшите медицински училища и водещите медицински специалисти. Те са обсъдени и приети на три заседания на Висшия медицински съвет. В момента проектът за наредба се съгласува с министерствата на финансите и на образованието и науката.

С промените се дава възможност всички новозавършили лекари, както и тези без специалност, които не работят в лечебно или здравно заведение, да специализират на места, финансирани от държавата или на места за клинични ординатури, без да заплащат обучението си. Досега всички, които не работеха в такива заведения, трябваше да заплащат специализацията си.

Максимално ще се използват възможностите на определените за тази цел болници като бази за следипломно обучение и специализация. По този начин голяма част от зачислените за профилни специалности ще могат се обучават без продължителни откъсвания от местоработата си.

Подготвят се нови учебни програми, които ще отразяват спецификата на различните форми на специализация. Ще се увеличи броят на базите, в които ще се провеждат различни модули от учебните програми.

След завършване на теоретичното обучение всички специализанти по обща медицина ще преминават тримесечно практическо обучение по единна програма, за да се явят на държавен изпит. До този момент, в зависимост дали имат специалност или не, срокът беше различен – от 6 месеца до една година. Министърът на здравеопазването ще продължи да утвърждава нови лечебни заведения като бази за практическо обучение по обща медицина. Всяка индивидуална или групова практика, която отговаря на условията да бъде база за практическо обучение, може да кандидатства за такава. Това ще даде възможност да се обучават повече специализанти. В момента броят на тези бази в София е едва четири.

При променени условия ще специализират и стоматолозите. Хабилитираните лица и асистентите по стоматологични специалности могат да специализират обща стоматология без да се явяват на конкурс. Стоматолозите, които са зачислени по предходни наредби, ще могат да завършат специализацията си по адаптирани учебни програми.

Има промяна в реда за определяне на местата за специализация в базите за следдипломно обучение. Дадена е възможност на съсловните организации да се включват на регионално ниво, използвайки наличната информация.

В държавния изпит за специалност ще се включват всички членове на съответната изпитна комисия. Изравнени са правата за явяване на държавен изпит на зачислените по реда на предходната Наредба № 47 от 1995 г. с тези на всички останали специализиращи – те ще могат да се явяват три пъти на държавен изпит.

Наредбата въвежда и единен механизъм за признаване на специалност или проведено в чужбина обучение за придобиване на специалност.

За организирането, координирането, регистрирането и провеждането на продължителната квалификация водещата роля се възлага на Българския лекарски съюз /за лекарите/ и Съюза на стоматолозите в България /за стоматолозите/. Предвижда се въвеждане на договорна система между различните участници в този процес – съсловни организации, висши медицински училища, бази за следдипломно обучение и други организации на медицински специалисти.

Системите за оценяване на продължителната квалификация ще бъдат утвърждавани от министъра на здравеопазването. Чрез тези системи всяка организирана проява ще бъде оценява с кредити или точки, които участниците в нея ще получават. По този начин в това отношение се доближаваме до системите, които се прилагат в развитите европейски страни.

Предвижда се промяна в реда и начина на финансиране на специализациите. Залага се на основната форма – клиничната ординатура. Необходимите средства за местата, финансирани от държавата, се утвърждават от министъра на финансите по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които ги разпределят към висшите медицински училища, ВМА и базите за следдипломно обучение. Средствата, които се получават от различни форми на следдипломно обучение, ще могат да се използват за развитие и стимулиране на следдипломното обучение в съответните бази.

Сподели в: