Върни се горе

На свое заседание днес, 16 март 2006 г., Постоянната ведомствена комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерството на здравеопазването разгледа въпроси, свързани с готовността на всички здравни и лечебни заведения в страната за бързи действия в критични ситуации при наводнения и свлачища, криещи здравен риск за хората.

Опасността от наводнения и активизиране на свлачищата на територията на страната през пролетно-летния сезон налагат постоянна готовност и ефективна организация за действие от страна на Министерството на здравеопазването и неговите структури. Ръководството на МЗ предприема всички организационни мерки за недопускане на епидемични взривове и здравни рискове за хората в засегнати райони.

Директорите на регионалните центрове по здравеопазване и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве пряко отговарят за изпълнението на дейностите по медицинското осигуряване (лечебно-евакуационно и хигиенно-противоепидемично) на населението при екстремни ситуации. Поддържа се непрекъсната връзка с постоянните областни комисии, както и с ведомствената комисия за защита на населението при бедствия аварии и катастрофи при МЗ. Пряко взаимодействие се осъществява с подразделенията на ДА “Гражданска защита”, МО, МВР и БЧК.

Центровете за спешна медицинска помощ ще извършат проверка на състоянието на системата – техника, апаратура, необходим резерв от медикаменти и консумативи. Спешните екипи са сред първите, които оказват медицинска помощ на пострадалите и съпровождат евакуираните до определени места за настаняване или лечебни заведения. Съвместно с лечебните заведения те организират транспортирането и на болните, нуждаещи се от хемодиализа.

Управителите на лечебните заведения от извънболничната и болничната помощ ще разработят график на екипите на разположение и ще съдействат за създаване на необходимата организация за бърза евакуация, приемане, диагностика и лечение на пострадали и болни хора. За тази се подготвя вътрешно преструктуриране на легловия фонд и осигуряване на резерв от медикаменти и консумативи.

Особен акцент се поставя върху предпазване на населението от възникване на заразни болести и ограничаване на тяхното разпространение.

Инспекциите за опазване и контрол на общественото здраве събират и анализират всекидневно информацията от бедстващите райони. Осъществява се учестен, насочен контрол на водоизточниците за качествата на питейната вода. На строг контрол подлежат и обектите за производство, съхранение и търговия на хранителни продукти. След анализ на епидемичната обстановка ще се разпореждат конкретни противоепидемични мерки и ще се контролира тяхното своевременно изпълнение.

Регионалните центрове и инспекции ще подават своевременна информация за размера, последствията и щетите при възникнала критична ситуация, и за взетите мерки за нейното ликвидиране и ограничаване.

Сподели в: