Върни се горе

Във връзка с възникналите проблеми с кръводаряването, Министерството на здравеопазването предоставя на вашето внимание следната справка:

От 1990 г. до 2002 г. кръводарителите в страната са намалели с 114 224 души, или с над 44%. За 2002 г. общият брой кръводарители е 147 298. За периода 2001 - 2002 г. броят на кръводарителите намалява с 2%. За първото полугодие на 2003 г. намаляването им общо за страната е незначително – 73 649 общо кръводарители през първото шестмесечие на 2002 г. и 73 085 кръводарителя за същия период на 2003 г.

По региони броят на кръводарителите е:

1. НЦХТ – София: 2002 г. – 26 332, 2003 г. – 26 387

2. РЦТХ - Пловдив: 2002 г. – 16 176, 2003 г. – 16 913

3. РЦТХ - Стара Загора: 2002 г. – 10 357, 2003 г. – 10 540

4. РЦТХ – Варна: 2002 г. – 9553, 2003 г. – 8914

5. РЦТХ – Плевен: 2002 г. – 11 231, 2003 г. – 10 331

Като цяло тенденцията на намаляване броя на кръводарителите е запазена – 0,7%, като се наблюдава леко увеличение на общия брой кръводарители за първото шестмесечие на годината в Софийска, Пловдивска област и област Стара Загора.

Препоръката на СЗО е 50 кръводарители на 1000 души население. В България към момента има 18 кръводарители на 1000 души население.

Центровете и отделенията по трансфузионна хематология осигуряват условия за кръводаряване, сравними с условията в страните-членки на ЕС. Използват се висококачествени еднократни сакове за кръвовземане, което гарантира опазване здравето на кръводарителите. Спазват се правилата за добра лабораторна и добра медицинска практика.

Основният принцип за безвъзмездност и доброволност на кръводаряването е общоприет във всички европейски страни, Северна Америка, Австралия, Япония и други. Допускането на принцип за платено кръводаряване е неприемлив, тъй като това предполага комерсиализирането на тази дейност и е в противоречие с всички директиви на Европейската Комисия, на препоръките на Съвета на Европа и на СЗО.

Решаването на тежкия проблем с кръводаряването е възможно само с общите усилия на цялото общество. Интегрирането в промоционните дейности за доброволно и безвъзмездно кръводаряване на неправителствени организации е от голямо значение. Изключително важно е промоцирането на доброволното кръводаряване сред подрастващите.

Министерство на здравеопазването подпомага дейността на центровете и отделенията по трансфузионна хематология чрез ежегодни доставки на всички необходими консумативи, пластмасови сакове за кръвовземане и тестове за диагностика на всяка единица дарена кръв.

Разгледаният на първо четене от Народното събрание проектозакон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането цели да се подобри работата на трансфузионните структури и е съобразен с европейските стандарти за качество и безопасност на употребяваните в лечебния процес кръв и кръвни съставки.

Сподели в: