Върни се горе

В онкологичните диспансери и болниците, крайни получатели на лекарства за скъпоструващо лечение, има достатъчни количества лекарства за гарантиране лечението на пациентите с онкологични заболявания. Това установи проверка на Министерството на здравеопазването, извършена на 1 февруари.

Проверката бе разпоредена от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски по подадени в МЗ сигнали от медии за недостиг на лекарства, които се осигуряват от Министерството на здравеопазването по централизирани доставки. В МЗ не е постъпвала информация от директори на онкологични диспансери за липса на дадени лекарствени средства.

На 1 февруари експертен екип от МЗ извърши проверка в Специализираната болница за активно лечение по онкология (СБАЛО), София. Целта бе да се установят наличностите от лекарствени средства, осигурявани по реда на Наредба № 34 за провеждане на химиотерапия на онкологично болни пациенти. При проверката в аптеката на СБАЛО бе установено наличието на достатъчно количества от 23 лекарствени средства, които изцяло съответстват на складовите документи.

Информацията от онкологичните диспансери в Шумен, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и Плевен сочи наличности от всички лекарства.

В двата диспансера по онкологични заболявания със стационар – гр. София и София област, не са установени разминаване в количествата. Лекарствените продукти от част „Б” на Приложение І на Наредба 34 се съхраняват отделно. На фишове са вписани имената на пациентите и разпределените (получени и изразходвани количества) лекарствени продукти.

МЗ не е уведомено за съществуващ проблем с обезболяващи лекарства в Онкологичния център в Плевен. На всички лечебни заведения са осигурени обезболяващи – Морфин в ампулна и таблетна форма, на 100% от заявените количества. Те са разпределени в рамките на сключените договори и в съответствие със заявените количества и броя на болните, и от останалите обезболяващи лекарства. При получаване на информация от лечебните заведения за липса на даден продукт има възможност за своевременно преразпределяне на лекарства, за да не се допуснат проблеми в обезболяването на пациентите.

С писмо от МЗ всички диспансери в страната са уведомени, че количествата лекарства, разпределени и доставени в края на декември 2006 г. и началото на януари 2007 г., са за следващото двумесечно разпределение (януари и февруари). Вече са подписани и част от договорите за осигуряване на лекарствата по реда на Наредба 34 за 2007 г. и от 5 февруари започва изготвяне на новите заявки-разпределения по договорите за тази година, въпреки наличните количества от някои видове лекарства, които ще бъдат достатъчни до края на месец февруари.

Във връзка с подадената информация за недостиг на радиоактивен йод, проверката установи следното:

Радиоактивен йод се внася в страната от две фирми. Преустановяването на вноса се дължи на неясноти за правното основание за внасяне на лекарствения продукт след присъединяването на България към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. След промени в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ) и наредбите по прилагането му от 2006 г. и в съответствие с изискванията на ЕС започна процедура за уеднаквяване на статута на радиоактивните лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори, предназначени за лечение и диагностика на злокачествени заболявания (радиофармацевтици), с останалите лекарствени продукти.

С промените в закона радиофармацевтиците получиха статут на лекарствени продукти и като такива те подлежат на регистрация, търговия и разпространение по нов ред. За да могат да се продават в България, се изискват разрешение за употреба по реда на ЗЛАХМ и регистрация на пределна цена. Включването им в Позитивния лекарствен списък е условие за заплащане по реда на Наредба 34. За тези продукти са необходими законоустановени срокове, които в момента не са приключени. Тъй като това е извънредна процедура, за да бъде осигурено лечението на болните с тиреоиден карцином, е издадено разпореждане на министъра на здравеопазването за доставка на радиоактивен йод по досегашния ред и цени. Проведени са разговори с представител на едната фирма-вносител, който е поел ангажимент да осигури необходимото количество в рамките на една седмица.

Сподели в: