Върни се горе

Министерството на здравеопазването осигури от бюджета си 150 000 лв. и са заявени 64 опаковки (16 000 таблетки) от лекарството амонапс, с което бе решен проблемът с неговата доставка за болните от хиперамониемия девет деца и се гарантира лечението им до месец май 2004 годинаТова заяви министърът на здравеопазването Славчо Богоев в отговор на актуален въпрос на народния представител Теодора Константинова.При подготвянето на позитивния списък и Националния рамков договор за 2004 г. има възможност да се постигне договореност с НЗОК и да се предвидят средства в бюджета й за реимбурсирането на това лекарствено средство. По този начин се урежда трайно снабдяването на нуждаещите се деца с амонапс.

Вродените хиперамониемии се дължат на различни вродени наследствени дефекти в урейния цикъл или на метаболитни процеси, свързани с тях. Макар че са рядко срещани болести, социалната им и медицинска значимост налагат специално внимание при осигуряване на лечението им. Децата с доказано заболяване, изискващо, освен рестриктивна белтъчна диета, и медикаментозно лечение с амонапс (содиум фенилбутират), са девет.

В хронологичен аспект осигуряването на амонапс досега се е осъществявало по следния начин :

- лекарственият продукт се прилага в терапевтичната схема от 2000 г. През 2000 г. той е осигуряван и заплащан от Министерство на здравеопазването като неразрешен за употреба на територията на Република България;

- от януари2001 г. влезе в сила Наредба № 2 от 10.01.2001 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти (обн. ДВ, бр.6 от 19.01.2001г.). Съгласно изискванията на този нормативен акт ангажимент на лечебното заведение е медикаментозното обезпечаване на болните. През 2001 г. лекарственият продукт е закупен еднократно от НЗОК.

- През2002 г. Министерството на здравеопазването съдейства за по-бързо регистриране на продукта в Изпълнителната агенция по лекарствата (от юни 2002 г.), за да бъде възможно закупуването му, и приоритетно осигури средства, така че през юли 2002 г. беше осигурено лечението за следващите месеци.

- През настоящата2003 г. ръководството на Министерството на здравеопазването на свои заседания многократно обсъжда възможностите и реда за осигуряване на лечение с амонапс за децата с вродена хиперамониемия.

Реимбурсирането на това лекарство от НЗОК през следващата година може да се извърши на основание на чл.56, ал.2 от Закона за здравното осигуряване, съгласно който предписването и получаването на лекарства за напълно или частично заплащане от НЗОК извън списъците по чл.55, ал.2, т.7 от изпълнител на медицинска помощ се извършва след писмена обосновка на необходимостта. Заплащането на тези лекарства става с разрешение на директора на съответната РЗОК.

Сподели в: