Върни се горе

Във връзка с възникналия проблем със сметоизвозване на твърдите битови отпадъци в София и основателната тревога сред населението за риска от разпространение на заразни болести, Министерството на здравеопазването съобщава:

І. Епидемична обстановка в София

Епидемичната обстановка в столицата през последните 10 дни остава спокойна и не се регистрира съществено повишаване на заболяемостта от инфекциозни болести,вкл. чревни заразни заболявания.

Данните за възникналите заболявания през миналата седмица, сравнение със същия период на миналата година, са следните:

27 седмица 2005 г. (27.06 – 03.07) 27 седмица 2004 г.
Вирусни хепатити49
Ентероколит712
Дизентерия52
Салмонела13

Броят на приети за лечение в Инфекциозна болница в София пациенти за последните три дни е следният:

04.07.2005 г. 05.07.2005 г. 06.07.2005 г.
Инф. болести общо201113
От тях чревни инфекции957

Посочените данни показват, че към момента в София няма завишаване на инфекциозната заболяемост вследствие на натрупването на твърди битови отпадъци.

Безспорно е, че съществува реален риск от възникване и разпространение на заразни болести във връзка с рязко влошеното хигиенно състояние на града. Редица заразни болести (напр. хепатит тип А) имат дълъг инкубационен период и те клинично се проявява няколко седмици след заразяването.

Ежедневното натрупване на допълнителни количества твърди битови отпадъци (между 800 и 1000 тона дневно), както и повишаващите се температури влошават допълнително ситуацията.

ІІ. Разпоредени противоепидемични мерки

Министерството на здравеопазването разпореди чрез Столичната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (СРИОКОЗ) организирането на редица мерки за намаляване риска от разпространение на инфекции:

1. Извършване на засилен контрол върху обектите за обществено и организирано хранене (в това число и временно разкритите), с насоченост към съхраняване на отпадъците в завързани плътни найлонови торби, които да се събират на определените места, стриктно спазване на режима за почистване, измиване и дезинфекция в обектите, като се проверява лабораторно ефективността на прилаганата дезинфекция, контрол на използваните дезинфекционни средства и разтвори, поддържане на личната хигиена на персонала, почистване и дезинфекция на санитарните възли, защита на обектите от достъп на насекоми, гризачи и други вредители ( замрежване, дератизация и др.).2. Информиране на населението чрез средствата за масово осведомяване за основните начини за предпазване и намаляване на риска от заразяване и за необходимостта от спазване на лична хигиена.

3. Извършването на дезинфекция на разпръснатите около контейнерите за смет отпадъци с оглед намаляване на риска от разпространение на инфекциозни причинители.

Извършена е проверка на готовността на Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни болести “Проф. Иван Киров” за приемане и настаняване на евентуален завишен брой случаи на заразни болести като дизентерия, ентероколит, салмонелоза, хепатит тип А и др. Създадени са условия за разгръщане на допълнителен леглови фонд, както и за ползване при необходимост на инфекциозния стационар на Военномедицинска академия.

ІІІ. Указания за гражданите

Министерството на здравеопазването призовава към стриктно спазване на лична хигиена от всички граждани, като дава следните препоръки:

1. Редовно и внимателно измиване на ръцете след прибиране у дома, преди всяко хранене и работа с хранителни продукти, след всяко посещение на тоалетната.2. Грижливо измиване на плодовете и зеленчуците, особено тези, които се консумират сурови.

3. Редовно почистване на обувките, почистване на домашните животни след извеждането им на разходка.

4. Дезинфекция на подове, повърхности, съдове, играчки и др. Осигурете недостъпност до хранителните продукти на насекоми, гризачи и други вредители.

5. Пазаруване само от регламентирани търговци на храни и напитки. Да не се купуват храни, особено бързоразвалящи се като мляко, млечни продукти, месо, яйца, риба от открити сергии, без осигурено хладилно съхранение.

6. Събиране и изхвърляне на битовите отпадъци в добре затворени, здрави найлонови торбички и чували, поставяне на определените за събиране на сметта места.

7. В случай на възникване на заболяване, особено такова със симптоми на стомашно разстройство, да се търси квалифицирана лекарска помощ и не се прибягва до самолечение.

ІV. Епидемиологична прогноза

Анализът на епидемиологичните данни сочи, че към момента не е налице усложняване на епидемиологичната ситуация в столицата, вследствие на кризата с отпадъците.

В случай, че проблемът със сметта не намери разрешение в рамките на седмица, може да се очаква повишаване на заболяемостта от чревни и други инфекциозни заболявания, особено при групи от населението, живеещи в лоши санитарно-битови условия, с ниска хигиенна култура, пряко боравещи с отпадъци и др. Не са изключени и ограничени семейни и общностни епидемични взривове.

При неблагоприятно развитие на ситуацията, задържане и натрупване на допълнителни количества битови отпадъци за по-дълъг период – седмици, рискът от разпространение на заразни заболявания нараства значително и не може да се изключи възможността от развитие на епидемия.

Сподели в: