Върни се горе

В “Държавен вестник”, бр. 31 от 16 април 2004 г., е обнародвана Наредба за водене на регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) на Министерството на здравеопазването.

Наредбата определя обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на агенцията, редът на вписване и ползване на информацията от регистрите.

ИАТ ще поддържа два регистъра - публичен и служебен.Публичният регистър съдържа данни за лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, които извършват дейности по вземане, присаждане и/или преработка на тъкани и клетки (наименование, седалище и адрес на управление), както и видовете дейности по вземане, присаждане и/или преработка на тъкани на клетки, които лечебното заведение има право да извършва. В публичния регистър се включва и регистър на тъканните банки.

Данните в публичния регистър са достъпни за ползване при условията и реда на Закона за достъп до обществена информация.

Служебният регистър на ИАТ съдържа информация за лицата, които са изразили съгласие или несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им; за нуждаещите се от присаждане на органи; за лицата до 18-годишна възраст, нуждаещи се от присаждане на самовъзстановяващи се тъкани. В регистъра ще бъдат включени и данни за процедурите по вземане и присаждане на органи от жив донор и от човешки труп; по присаждане на тъкани и клетки; данни за органите, тъканите и клетките, предмет на международен обмен.

Регистърът на лицата, които са изразили съгласие или несъгласие за донорство, съдържа уникален идентификационен номер; име, ЕГН (личен номер на чужденец), постоянен и настоящ адрес на лицето; изразената воля - съгласие или несъгласие за вземане на органи; дата на изразяването й и за какво е тя - за всички или за определени органи, тъкани и клетки; данни за предназначението на взетите тъкани и клетки (за трансплантация или за други лечебни, диагностични, научно-медицински, учебни и преподавателски цели); име, адрес на практиката на семейния лекар, вписал в здравноосигурителната книжка на лицето съгласието или несъгласието за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта му.

Всеки гражданин ще има право да провери дали волята му за донорство е отразена правилно в служебния регистър на ИАТ, като подаде писмено заявление до агенцията.

В Националния списък на чакащите и в регистъра на лицата до 18-годишна възраст, нуждаещи се от присаждане на самовъзстановяващи се тъкани, ще бъдат включени данни за уникален идентификационен номер на лицето, име, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, адрес за кореспонденция и телефони за контакт и медицинска информация за лицето.

Медицински данни от служебния регистър могат да се предоставят само на медицинския персонал, пряко участващ в медицинското обслужване на донора или реципиента.

Сподели в: