Върни се горе

Болниците, които приключват тримесечието с положителен финансов резултат и нямат просрочени задължения към края на отчетеното тримесечие, образуват средствата за работна заплата, като начислените средства за работна заплата от предходното тримесечие се увеличат с коефициент 0,8 на всеки процент от общото увеличение на приходите по договори.

Това предвижда Инструкция №1 на Министерството на здравеопазването за образуване на средствата за работа заплата в търговските дружества – лечебни заведения с над 50% държавно или общинско участие през 2006 г., която е обнародвана в брой 34 на „Държавен вестник” днес. По утвърдения с нея механизъм директорите на болниците ще извършат корекция на заплатите за първото тримесечие на 2006 г.

В изпълнение на правителствената програма за доходите и разходите на национално ниво МЗ регламентира само формирането на общата маса на средствата за работни заплати, а не разпределянето на средствата вътре в болницата.

С документа се регламентира специфичният механизъм, по който се определя масата на средствата за работната заплата в лечебните заведения, като общият принцип е, че работната заплата е остатъчна величина след разплащане на болницата с всички доставчици. Инструкцията на МЗ се въвежда либерален механизъм в заплащането – чрез повишаване на правомощията и отговорностите на ръководствата на болниците в този процес и ограничаване на административните разпоредби, регламентиращи образуването на общата маса на средствата за работна заплата и на индивидуалните работни заплати на медицински и друг персонал.

Индивидуалните работни заплати на персонала в болниците се образуват по реда и условията на Кодекса на труда, колективните трудови договори и приетите вътрешни правила на организация на заплащането съгласно Кодекса на труда. С Вътрешни правила, изработени и утвърдени от Съвета на директорите и съгласувани в рамките на Колективния трудов договор, се определя какъв размер над основната заплата под формата на допълнително възнаграждение да получат отделните категории медицински персонал (заетите пряко с изпълнение на клиничните пътеки, работещите в лаборатории и други отделения и клиники, общостопанският персонал).

Сподели в: