Върни се горе

Здравни и лечебни заведения, неправителствени организации, институции и асоциации,които работят по проблемите на здравеопазването, могат да кандидатстват с проектиза прилагане на специфичните приоритети на Програмата на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве (2003-2008г.) Общият бюджет напрограмата е 312 млн. евро, като за 2005 г. той е 61 460 441 евро.

Проектите трябва да са съобразени с Работния план на Програмата на Общността за общественото здравеопазване през 2005 г. Предимство ще имат тези от тях, коитопредвиждат реализация в голям брой страни-членки на ЕС и решават даден проблемвъв всичките му аспекти. От значение ще бъде работата в партньорство с другистрани, подпомагане развитието на политиката в областта на общественото здравеи разработване на здравната стратегия на Общността.

Според работния план за 2005 г. около 53 млн. евро ще бъдат разпределени между трите основни цели на програмата: здравна информация, бърза реакция на заплахи за здравето и определяне на решаващите за здравето фактори.

Крайният срок за изпращане на проектите в Европейската комисия е 15 април 2005 г.

Повече информация за начина за кандидатстване - а именно Покана за проява наинтерес, Работен план 2005 и Формуляри за кандидатстване с проекти, можете данамерите в страницата на ЕК: http://europa.eu.int/comm/health/index_en.html

Координатор на Програмата на Общността за действие в областта на общественотоздраве за България е отдел “Администрация и управление на проекти” в дирекция“Международно сътрудничество и европейска интеграция” в МЗ.

Лица за контакти:

Юлия Илиева тел: 9301203 yilieva@mh.government.bg

Милена Григорова 9301203 grigorova@mh.government.bg

Светла Тодорова 9301202 stodorova@mh.government.bg

Сподели в: