Върни се горе

Министерството на здравеопазването обявява конкурс за финансиране на здравно-образователни проекти за алтернативна заетост на децата и младите хора, които да ангажират свободното им време със спорт, извънкласни занимания и дейности, които да формират негативно отношение към тютюнопушенето.

В конкурса могат да се включат лечебни заведения, национални центрове, хигиенно-епидемиологични инспекции, учебни заведения, неправителствени организации и студентски сдружения.

В Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето за тази година са предвидени 17 000 лева за реализиране на здравно-образователни проекти и проекти за свободното време на младите хора.В рамките на тези средства ще бъдат отпуснати следните субсидии за реализирането на проекти:

•1 субсидия от 3 000 лв.

•1 субсидия от 2 500 лв.

•5 субсидии по 1 500 лв.

•4 субсидии по 1 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектите е 23 юли.Специално жури от представители на министерствата на здравеопазването, на образованието и науката, на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето и Националния център по обществено здраве ще разгледа и оцени проектите. Предимство ще бъде дадено на онези от тях, които предлагат нови нестандартни подходи за решаване на проблема с ограничаване и предотвратяването на тютюнопушенето. Резултатите ще станат ясни до 20 август 2004 г.

Желаещите да се включат в конкурса трябва да изпратят на хартиен носител и по електронната поща следните документи:

•Разработен проект

•Писмо до Министерството на здравеопазването, съдържащо данни за организацията (адрес, ръководител, телефон, факс и електронен адрес за връзка)

•Решение за регистриране, декларация за данъчна регистрация и за актуално състояние на неправителствената организация или сдружението

•Банкова сметка

Документите трябва да бъдат изпратени на адрес:

Министерство на здравеопазването

София 1000

Бул. “Стамболийски” 39

Дирекция “Здравна профилактика и държавен санитарен контрол”

Електронен адрес: mgavrailova@mh.government.bg

Сподели в: