Върни се горе

Структурата за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” към Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, отправя покана към общински екипи от пилотните общини в рамките на Компонент 7 “Ограничаване на рисковото сексуално поведение сред младите и подрастващите във и извън училищна среда” на Програмата, които желаят да кандидатстват за финансиране на проекти в рамките на интервенцията “Младежи в извънучилищна среда”.

През 2004/2005 г. в рамките на Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” Министерството на здравеопазването в сътрудничество с общините Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен, утвърдени от Националния координационен механизъм на Програмата, ще финансира проекти за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН за интервенцията “Младежи в извън училищна среда”.

Желаещите да се включат в конкурса трябва да попълнят и изпратят на хартиен носител и по електронната поща Формуляр за предложение за проект.


Формулярът трябва да бъде изпратен на адрес:


Министерство на здравеопазването

София 1000

Пл. "Света Неделя" 5

Структура за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

електронен адрес: aidsprogram@mh.government.bg

За допълнителна информация и контакт:

aidsprogram@mh.government.bg

anina@nchi.government.bg

Крайният срок за изпращане на документите е 20 септември 2004 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Подробна информация за програмата, процедурата и насоките за кандидатстване можете да намерите на адрес: www.mh.government.bg

Сподели в: